Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1758)

Udateret.
[TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.]

Pro Memoria.

Mine ringe Tanker, som efter naadig Befalning skulle tilkiendegives om det mig i dag Middags tilsendte Skrift, ere disse:

1. Editor (thi det synes at være til Trykken destineret) giorde vel, om hand lod det ikke blive ved, at have pag. 4to in fine blot allegeret Alberti Thurce Ideam Historice Danorum Literariæ paa saadan Maade, som skeet er, neml. saaledes at citationen ikke kand sees at sigte til meere end en liden deel eller maaskee til faa Linier; men at hand heller udtrykkeligen meldte, at det altsammen, intet undtagen, er tagen af bemte Thuræ Idea Hist. Lit. s. 279Danorum med saare liden og sielden forekommende Forandring i Stiilen, Som Editor derved kunde evitere at beskyldes for et grovt plagio, som ieg ikke tænker ham at have villet begaae (endskiønt det ey er fatteligt, hvorfor en blot Udskrift af en saa bekiendt trykt Bog skulle Deres Høye Grævelige Excellence insinueres).

2. Saa var det og got og billigt ikke alene i henseende til Editoris egen, men og nationens velfortiente honeur, kortelig at melde, at Editors Omstændigheder ey tillader ham enten at continuere eller at supplere Thuræ bemte berømmelige Skrift, men at ellers en Kiendere, som dertil havde Tid og Leylighed, kunde anføre mange af Thura paa det Sted udeladte end og høyst-vigtige Skrifter, f. ex. Resenii og fleere baade ældere og yngere Bibeloversættelser; Noldii Concordantias Particularum Ebræarum; Brochmanni Lyclinus Propheticus og samme store Theologi chef d’oeuvre, Confutatio Apologiæ Speculi Brandeburgici; With. Langius de Annis Christi, og hvad Wandalinus og fleere Danske imod ham have skrevet; Noldii Historia Idumæa og adskillige til deels vigtige til Historiam et Ghronologiam Sacram henhørende Skrifter, f. ex. Bircherodii, Petri Brinchii etc., og siden A° 1723, da Thura skrev det meldte Skrift, B. Holbergs Jødiske Historie og Ejusd. Kirke- Historie, E. Pontoppidans Annales, Rejersens Oversettelse af Josepho etc., Prof. Ewalds Skrifter etc. En mængde polemiske Skrifter baade ældere og yngere, f. ex. Resenii, Masii, Lintrupii, Trellundi etc. etc.

3. Editor abbrevierer Thuram paa endeel Steder, men ieg tænker, det var bedre, enten over alt eller dog paa de fleeste Steder, at udskrive det eene med det andet, efterdi abbreviationen neppe foraarsager faae blader Papirs menage, men forvolder dog mangfoldige Steder, at Læserne faaer mindre rigtig idée om Skrifterne. Ikkun de steder synes at behøve synderlig Forandring, hvor Thura skriver om adskillige Manuscriptis, at de findes paa Academiets Bibliotheque, hvor de vel vare A° 1723., men ere nu ikke mere der. — —

s. 2804. Editor reviderer vel sit Udskrift nøye, confererende det med Thurce Bog, inden han giver det i Trykken, thi endeel paroramata festinantis descriptoris behøve høylig at rettes. — — —

5. Editoris Intention (hvorom, samt hvo hand er, D. Høy-Gr. Excellence vel haver notice, som ieg ikke haver) formodes at være, at giøre Scripta Danorum meere bekiendte Udenlands, hvilken intention er god og roosværdig, Ligesom og hans Auctor, Albertus Thura, har ved det nævnte og andre Skrifter giort sig saa vel meriteret af Historia Patrice Literaria, at end og i den henseende kunde reftecteres paa hans 2de Sønner, som skikke sig vel ved Universitetet, og af hvilke ieg i sær holder den ældste for en værdig Candidatum ministerii sacri 1, som hand og nu forehaver at udgive sin Faders Opus Posthumum de Scola et Academia Sorana priori, hvorom i aviserne er averteret 2.

6. Deres Exellences Befalning formodes egentlig at være meent om den deel af Skriftet, som handler de studio Theologico Danorum, og ikke om den anden mindre deel de studio Iuridico et Medico Danorum. Hvorfor ieg ikkun haver løseligen kastet et Øye hist og her i samme sidste deel, siden dog ogsaa dette synes ligeledes tagen af Thura. Men, som dog editor lin. penult. tillegger om Hr. Iustitz Raad Buchwald: a quo hoc studium hodie feliciter excultum videmus, og dette ey staaer i Thura (skiønt bemte min kiære Collega ogsaa paa den Tid anførdes honorifice jure suo), hvorover Læsere kunde slutte, at editor continuerede Historiam literariam til denne Tid, saa behøves desmeere, at han expresse melder saadant ey at være sit Forsæt (de quo jam scripsi num. 2), at ey fremmede s. 281skulle tænke, at i Danmark intet var skrevet siden A° 1723. in studio Theologico, Iuridico og Medico.

Udenpaa er med J. L. Holsteins Haand skrevet: Langebeks judicium over en Bog. — Betænkningen er dog ikke skreven med Langebeks egen Haand.