Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1756-02-12)

12. Februar 1756.
[TIL KONGEN 2 .]

Allerunderdanigste Erklæring.

At paa Deres Kongl. Majestets allernaadigste Befaling Ieg allerunderdanigst skal giøre min Forklaring om det Forslag, som Monsieur Abildgaard har indgivet 3 om de endnu overblevne Monumenta Patriæ at aftegne; Da kan ieg ikke andet end samme bifalde, og finder, at, om det allernaadigst maatte behage Deres Majestet at lade det i Verk sette, vilde dermed mange rare Alderdoms Levninger til Historiens Oplysning og til Deres Majestets og Landets udødelige Ære blive reddede fra en Undergang, som ei alene Tidens Ælde og ulykkelige Hændelser, men endog en alt for utilladelig Skødesløshed truer dem med. Og, siden vi overalt i Deres Majestets Riger og Lande, saa vel i Kiøbstederne som paa Landet, endnu har en heel Hoben smukke Monumenter i Behold, burde vi billigen søge i tide s. 236at see dem bevarede, og derudi ingenlunde give vore Naboer Fortrinet, hvilke med en berømelig Omhu og anseelig Bekostning har ladet sig være høist anliggende at faae alle deres provincers gamle Monumenter optagne, hvoraf allerede nogle ere udgivne og mange flere i deres Antiqvitets Archiv til Efterkommernes Underretning henlagte.

At Monsieur Abildgaard, som vel forfaren i Tegnekunsten og derhos en studeret Mand, og som Deres Majestet til Archiv Tegnemester allernaadigst har antaget, til dette Arbeide for mange andre er beqvem, har han længe siden givet tilstrekkelig Prøver paa. Det beroer aleneste derpaa, om Deres Majestet, hvis Kongelige Forsorg og Gavmildhed til at fremme alle nyltige og nødvendige Foretagender er kendeligen at prise, her ogsaa vil rekke Haanden, og allernaadigst accordere hannem, foruden fri Reisebefordring, den begierede aarlige Beløning, hvilken, naar han præsterer præstanda og tillige anmerker alle in Historia naturali og oeconomicis forekommende curiosa, ikke synes ubillig, i sær om han bliver forbunden til, naar han ikke er paa Reiser, for samme Belønning at aftegne, hvad her findes af Sigiller, visse diplomata, og alle andre Slags ældre og nyere Ting, som med henhøre under Landets Monumenter, og som kunde behøves Tegning af enten til at bruges] strax eller at forvare i det Kongl. Geheime Archiv til Eftertiden. Skulde det allernaadigst tækkes Deres Kongl. Majestet at lade dette Arbeid under min Opsigt gaae for sig, forsikrer ieg allerunderdanigst med en fuldkommen Flid og Nidkiærhed at see derhen, at Deres Majestets allerhøieste Velbehag, Nationens Heder og Publici Fornøielse derunder erholdes.

I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 12. Februarii 1756.

Under 27. Febr. 1756 meddeltes det Langebek, at Søren Abildgaard, der er antagen til Tegnemester ved Arkivet, maa, for at rejse omkring og aftegne alle gamle Monumenter, endvidere aarligen nyde 300 Rdl. af Kongens Kasse, saa længe Rejsen varer, samt fri Befordring til Lands og Vands.