Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-05-04)

4. Maj 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Den store Ære og Godhed, som mig [er beviist] af Deres Velbaarenhed og de dydige Frøkener ved denne min lange Nærværelse paa Kraagerop, giver mig den største Aarsag herved at aflegge min underdanige og inderlige Taksigelse. Maae dernæst berette, at ieg i Aftes i god betids kom lykkeligen og vel hiem, efter at ieg havde faaet en tilstrækkelig s. 60Prøve af mit eget Veirs Skarphed. Ved min Hiemkomst forefandt ieg vores hele Huus i god Velstand. — — Begge Iustitz Raadene 1 hilse meget tienstlig. — — Nyt har ieg endnu intet hørt meget af, uden at Biskop Hagerop i Trundhiem er død. Marchen til Helsingør bliver nok ikke af før idag 8te dage. Ieg har idag haft den ære at opvarte Naadige Fruen 2 . I det øvrige 'næst min ærbødigste Compliment til de kiære Frøkener, forbliver med største ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 4. Maji 1743
i stor Hast.