Langebek, Jacob BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard FRA: Langebek, Jacob (1750-11-26)

26. November 1750.
TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS.

Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancelli Raad.

For at fornøie Min Hr. Cancelli Raads Curiositet, sender ieg tre Stykker af de sidst omskrevne og omtalte Documenter in originali, at Han selv kan examinere de derunder hængende Sigilla. Det første er af Hert. Abel og Christopher, hvorudi Greve Albert nævnes: det andet er af Erico Duce Jucie 1264., hvorudi dog Jaromarus nævnes felicis recordationis, men hverken Gener eller Socer eller noget saadant &c. Det tredie er Greve Jacobs af Halland, hvis Sigill er temmelig forsledt, dog kan nogenledes sees, at derudi er en Løve, under hvilken en Hoben Hierter. I det fragmento af Abels Sigill seer man noget af en Løve og deromkring Hierter, hvoraf er at slutte, at i det hele Seigl har vist nok ikke andet været end to Løver med mange Hierter imellem. Jeg har ogsaa efterseet det Docum. af Henrico Slesvicensi de Anno 1372., men der er ikke det ringeste af Seiglet tilbage.

Jeg er meget forbunden, at Min Hr. Cancelli Raad vil have den Godhed at communicere nogle af de Slesvigske Hertugers Sigiller til Magazinet; Men ieg vil ansee det for s. 134end et større Venskab, om Han vilde forskaffe mig Originalerne selv til Laans af de gamle Slesvigske privilegier. Ieg lever igien stedse til tieneste, og skal holde mig det for den største Fornøielse, at kunne i Gierningen vise, med hvor stor Redebonhed ieg har den Ære at være

Min Høistærede Herres
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 20. Nov. 1750.