Langebek, Jacob BREV TIL: Hiemstierne, Henrik FRA: Langebek, Jacob (1743-04-15)

15. April 1743.
TIL HENRIK HENRICHSEN.

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Secretaire!

Kunde ieg endda sige om min Skyldighed i at skrive, som man gemeenligen siger om ting, der sielden skeer, at den blev i agt tagen engang i Ny og engang i Næde, da maatte baade ieg selv og mine Venner berømme mig for Flittighed og uforglemmelighed: Men naar ieg i stedet for Ny og Næde retter mig efter Fastelavn og Paaske, tør ieg ikke fælde en mildere Dom over mig selv, end den, ieg kand vente af andre, nemlig, at ieg paa Landet er bleven baade doven og forglemmelig. Med mindre ieg vil skylde paa Bonde-Alnianachen, at tiden efter den ikke er nær saa lang, som efter Stads-Calenderen 1. Ellers gav ieg mig den Frihed ved Fastelavnstider at spilde Min Kiære Herres Rolighed med en saa vidtløftig og ubehagelig Skrolde, at Han neppe har kundet skiøtte om at læse noget fra mig igien før nu til Paasken, da ieg endeligen maae have den Ære at aflegge en skriftig Besøgelse hos Hannem, siden det ikke Personligen lader sig giøre, for at gratulere saavel til en glædelig Paaskefest. som til Hans Reise paa Landet, der uden tvil i disse Dage er for Haanden. Ved samme Leilighed maae ieg ikke glemme at frembære en Lykønskning, som forrige Gang blev forgiettet, nemlig over den af H. K. Maiest. Hannem beviiste Naade med sin Gages Forbedring: Det var mig i Sandhed en stor Glæde, men for Hannem ikke nær saa stor en Fordeel, som ieg af Hiertet ønskede at see Hans Fortienester belønnede med. Ieg skulde vel underrette Hannem om, hvad ieg in re literaria her paa Landet har profiteret, men den Underretning bliver alt for kort, eftersom ieg denne gang har faaet langt mindre, end ieg havde ventet, og saa godt som slet intet. Næst s. 58min ærbødigste Compliment til Hans Elskelige Forældre, forbliver med en bestandig Høi-agtning

Velædle og Velbyrdige Høistærede Hr. Secretaire
Hans tienstskyldigste, og ydmygste tiener
I. L.

Kraagerup d. 15. April.
1743.

P. S. Hr. Conf. R. Rostgaard lader meget tienstl. hilse.

Til Hr. Secreterer Henrichsen à Copenhague.