Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1762-02-17)

17. Februar 1762.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad,
og Ober Secreterer, Naadige Herre!

Paa det Spørgsmaal, som Deres Høigrevelige Excellence digst har behaget mig at forelegge, angaaende det ældste Papirs Manuscript, som hos os findes, bliver dette mit underdanige Svar.

Omendskiønt man af de Skrifter og Documenter, som endnu hos os ere til overs, skulde dømme, at man i gamle Dage haver mere betient sig af Pergament end Papir, Saa er det dog vist, at man til Concepter, Copier og mindre betydelige Sager, i det mindste udi det 14de og 15de Seculis, og kanske længe før, ogsaa her til Lands har brugt Papir. Men Aarsagen, hvorfor nu omstunder findes flere Pergaments- og færre Papirs-Codices og Documenter af de ældste Tider, er let at fatte, naar man betragter, hvor meget snarere det sidste end det første er underkastet Fordervelse. At der imidlertid fordum haver været skrevet meget paa Papir, og kanskee mere end man almindeligen troer, blev ikke vanskeligt at bevise, og kan til dels sluttes af de adskillige baade større og mindre Papirs Manuscripter, som s. 342endnu findes saavel i offentlige som særdeles Samlinger. Men at kunne paa det nøieste bestemme, hvilket det ældste Mst skulde være, som nu findes hos os skrevet paa det nu brugelige Papir, derudi frygter ieg, at ieg ei fuldkommen skal fyldestgiøre Deres Høigrevelige Excellences curiositet, med mindre mig maatte gives nogen Tid til nærmere at undersøge qvæstionen. Saa meget tilsiger mig Hukommelsen, at i det Kongl. Geheime Archiv findes Mængde af Skrifter paa Papir skrevne af det 15de Seculi Begyndelse, som beviser, at man i Erici Pomerani, Christofori Bavari og Christiani I. Tider har i disse Lande haft Overflødighed af Papir. Der findes endog i samme Archiv af det foregaaende 14de Seculo adskillige Papirs Documenter under Dronning Margaretæ; og hendes Faders Waldemari Regiering skrevne, og kanskee nogle ældere, men alt færre og færre, jo længere man gaaer tilbage i Tiden. Om der paa det Kongelige Bibliotek findes noget Mst paa Papir ældere end af 14de Seculo, erindrer ieg nu ikke. Ellers er den Danske Oversettelse af Bibelen, som Hans Excellence Hr. Geheime Raad Tott ejer, og som sl. D. Wøldike i den 2den Tome af Societetets Skrifter har handlet om, formodentlig et af de ældste store Papirs Msster som endnu hos os ere til overs, hvilket menes at være skrevet henved an. 1400. eller tilforn. Ligeledes har ieg selv en Codex paa Papir skreven, som er en Svensk Oversettelse af Bibelen eller rettere visse Bibelske Historier, hvilken ieg holder for ogsaa at være af det 14de Seculo og kanskee ældere end enten Dronning Margaretæ eller Kong Alberti Tider: Samme fik ieg paa min Reise i Sverige, og er den saa meget curiensere, som der her og der imellem ere indsatte nogle Pergamentsblade, da hele Resten er paa Papir. At der ellers i andre saavel publique Biblioteker og Archiver som particulieres Samlinger findes adskillige paa Papir skrevne ganske gamle Codices og Documenter, kan ikke paatviles. Men, hvor gamle og hvilke de ældste ere, kan ieg umueligt sige, saa længe ieg til deels ei har haft Adgang til alle deslige Skrifters Giemme-steder, og til deels dem, ieg har s. 343seet, ikke hidindtil med nok nøje Agtsomhed betragtet og examineret. Ieg forbliver i allerdybeste Ydmyghed

Naadige Herre,
Deres Høigrevelige Excellences
underdanige ringe tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 17. Febr. 1762.