Langebek, Jacob BREV TIL: Luxdorf, Bolle Willum FRA: Langebek, Jacob

Udateret.
TIL BOLLE WILLUM LUXDORPH.

Extract af min Reise-Iournal.

Stetin.

1754. 27. Octobr. Om Eftermiddag, med Prof. Oelrich, besøgte den Reformerte Prest her paa Stedet, den lærde Herr Perard, som tillige er Kongl. Preusisk Hofprædiker og Medlem af Societeterne til Petersborg, Stokholm, Berlin, Bologne, London, Göttingen, Königsberg, Greifswald, Iena og Rochelle etc. En liden undersat Mand og noget corpulent, men som forekom mig at have nogen god portion af vanitet. Han er bleven adlet i sidste Tydske Interregno af Kongen i Polen og Churf. i Saxen som Rigs-Vicario. Har skrevet Bibliotheque Germanique, og eier selv et ret propre lidet Bibliothek af ny, kostbare og vel indbundne Bøger. Han visede mig af Sl. Grams, Geheime R. Holsteins og mange andre store og lærde Mænds Breve, som han havde corresponderet med. Han stod og i Brevvexling med Madame Mazard i Kiøbenhavn. Han er født i Paris, men taler Tydsk som en Indfødt, hans Frue s. 497er Engelsk; hun tituleredes Ihr Gnaden, lians Søn kaldtes Junker, hans Døttre Fräuleins. Det staaer fornemt til i hans Huus. Vi passerede hele Aftenen der i et temmeligt Selskab. Der var og Professor Maas, og Regierungs Rath Rapin (med sin Frue), som er Søn af den bekiendte Engelske Historieskriver, og er nu her Curator for den Franske Colonie etc. Hr. Perard tykkes at være kied af Stetin, og er halv sindet at sælge sit Bibliotek. Saavidt ieg kunde merke, stod det ikke rigtigt til med Financerne.

— — Ieg sender herhos en billet fra Perard, hvoraf sees Mandens Haand og Vaaben, og tillige den derudi nævnede petite collection, som videre oplyser nogle smaa Ting i Mandens Historie; Men alt dette maae ieg bede at faae igien. Ieg tviler ikke paa, der jo handles og meldes om ham i mange lærde Iournaler, ieg har og læst meget saadant, men har nu glemt, hvor det er.

Han var meget forlegen for at blive Medlem i det Kiøbenhavnske Videnskabers Selskab. Ved min Hiemkomst giorde ieg mig hos Sl. Geh. R. Holstein megen Umag for ham og flere, som havde paalagt mig saadan commission, men man var da ei sindet at indtage udenlandske Medlemmer.

P. S. Hvor skal det gaa med den stakkels Klarup 1, som nu er udelukt fra alting? Kan der ikke optænkes et Middel at faa ham hiulpen, om det var til aldrig saa lidet?

Udskrift:
Høiædle og Velbaarne
Hr. Conferentz Raad Luxdorph.

J. Langebeks Breve.

32