Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-01-01)

1. Januar 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høiædle og Velbaarne Hr. Conferentz Raad,
Høigunstige Herre!

Det allerførste, ieg i dette lyksaligen begyndte Ny Aar sætter Pen paa Papir til, er at give Deres Velbaarenhed en skreven Forsikring, saavel om den hiertelige Taknemmelighed, med hvilken ieg erkiender al den Godhed, ieg af D. V. i det afvigte Aar har oppebaaret, som om de inderlige Ønsker, ved hvilke ieg af Himlens Gud tilbeder D. V. alle de Velsignelser, som nogen Yndling i Verden sin mægtigste Velynder kand ønske og tilbede. Den Allerhøieste selv være D. V. beste og eneste Nytaars Gave! En Gave, som formaaer mere end alle Verdens Givere! En Gave, som selv giver et langt Liv, en fuldkommen Helbred, et fornøiet Sind og en bestandig Lyksalighed! See, disse Virkninger af en saa dyrebar Gave er det, ieg herved har den Ære at s. 22ønske over D. V. og kiære Familie, af hvis Velstand ieg da ikke kand andet end spaae mit Fædreneland, der glæder sig at have i D. V. saa velsindet en Patriot, en uimodsigelig Fordeel og Anseelse, og mig selv, der kand rose mig af saa bevaagen en Patron, en uforanderlig Gunst og tilvoxende Lykke, som fremdeles skal opmuntre mig til at vise daglige Prøver af den uafladelige Pligt, hvortil ieg i Hiertet finder mig forbunden. Men førend ieg slutter, faaer ieg at meddele det fattige Nyt, som ieg for denne Gang veed at melde om. Man siger, at H. E. General L. Numsen 1 har kiøbt Greve Wedels Gaard i Dronningens brede Gade for 9000 og nogle 100 Rdlr. Kammertiener Schrøder 2 skal tillige være bleven Cabinets Secreterer. Kammer Junker Bheder 3 er bleven Etats Raad, Cancelli Raad von Bergen 4 i Odense Justitz Raad, en Kiøbmand sammesteds ved Navn Dreyer Cancelli Raad, og et ungt Menneske fra Norge navnlig Brinch Commerce Raad (at det er Hans Brinch, skulde ieg neppe troe) 5. Vores gode Biskop 6 har været temmelig syg i Julen; troer dog, han kommer sig. Ieg spisede i aftes til Hr. Justitz Raad Henrichsens, som selv befandt sig meget upasselig: Over borde blev D. V.s Sundhed erindret af Mr. Henrichsen, som tillige ønskede D. V. et lyksaligt Nytaar. For Resten skal ieg beflitte mig paa i det ny Aar med den gamle Ærbødighed at forblive

Deres Velbaarenheds
underdanige tiener
I. L.

Khvn. d. 1. Ianuarii 1743.

Til Hr. Conferentz Raad Rostgaard à Kraagerup.