Langebek, Jacob BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel FRA: Langebek, Jacob (1753-05-01)

1. Maj 1753.
TIL TERKEL KLEVENFELDT 1.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raad.

Det Begreb, som Hr. Iustitz Raaden har givet mig om de gode Herrer her i Lund, maae ieg fuldkommen sande 2 og tilstaae, at de ei alene imellem sig indbyrdes leve sær artigen, men endog begegner Fremmede med saa megen Hæder og Høflighed, at, om man aleneste vilde reise for at æde, drikke og divertere sig, burde man drage til Lund. Biskopens 3 Huus, saavelsom næsten alle de øvrige, har bedet mig paa det venligste hilse, de formode sig vist den Ære, efter Iustitz Raadens Løfte, snart at see Ham igien. Revisions-Secretairen har i disse Dage holdet auction paa sine Meubler, og med allerførste forlader Lund 4. Hans s. 180Huus har Prof. Benzelius 1 kiøbt. Secreterer Colling er paa Forslag til den Iuridiske Profession 2. Ieg logerer i Doctor Corylanders 3 Huus, og er der gandske vel. Han saa velsom Fruen og Mag. Brocman 4 lader i sær formelde deres respect. Endnu har ieg ikke ret betragtet Domkirkens Rariteter for bare Visiter og Gæstebude, og for ikke at spilde den liden Tid, ieg har til overs for mit Arbeid. Hr. Iustitz Raaden har ved sin Nærværelse her saa reent afpillet alting, saa her er kun lidet for mig at giøre, dog tænker ieg endnu at opholde mig her imod 14. Dage. Naar man ret skulde profitere af Lund og Skaane, burde man have et halvt Aars Tid dertil. Ieg har vel den Ære, medens ieg er her, engang at see Brev fra Iustitz Raaden, for at fornemme, hvorledes Han lever, og om noget godt Nyt siden min Bortreise er passeret. Vil Iustitz Raaden unde mig et par Ord, kan det beqvemlig skee med nærværende Hr. Nordblom, som paa en otte Dags Tid vil opholde sig i Kiøbenhavn og tænker være her igien, før ieg reiser bort. I øvrigt skal det være mig usigelig kiært, om Iustitz Raaden maaer brav, hvortil ieg ønsker god Varighed, forblivende med usigelig Høiagtelse

12*

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Lund d. 1. Maji 1753.

Udenpaa dette Brev har Klevenfeldt senere (efter 1770) skrevet: Hr. Langebek. Etatsraad og Geheime Archivarius, qvondam meus, nunc suus et Magnatum.