Langebek, Jacob BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel FRA: Langebek, Jacob (1753-12-11)

11. December 1753.
TIL TERKEL KLEVENFELDT.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. lustitz Raad!

Det var mig aldeles fortrydeligt, nu sidst ieg reiste fra Kiøbenhavn, at ieg skulde være saa uheldig, ikke at finde lustitz Raaden hiemme, da ieg to gange søgte den Ære at see Ham til Afsked. Hr. lustitz Raadens Venskab har altid været og endnu er saa kiær hos mig, at ieg ikke kan s. 196troe, Han i mindste Maader regner mig dette, mere af Vanheld end en Forseelse, til onde. Ieg burde vel længe siden tilmeldet min Ankomst til Stokholm, som i morgen bliver tre Uger; Men hvad har ieg hidtil kunnet skrive, uden at de første 8. til 14. Dage ere gaaene bort med at giøre intet, det er at sige, med at aflegge Visiter, giøre Opvartninger og søge Bekantskaber. Hvad ieg derved har vundet, er at have faaet Adgang til det Kongelige Bibliotek og til Antiquitets- og Cancellie-Archiverne, hvor der findes saa mange Document er, Codices af vore gamle Lovbøger, og Mængde af andre Ting, vore Danske Sager anrørende, som giver mere Arbeid, end ieg denne Vinter kan overkomme. Ieg har endnu intet haft andet end nogle Jydske og Siælandske Lovbøger, som ieg haver taget Skrift-Prøver af og deraf udskrevet nogle gamle Documenter. Skaanske originale Breve faaer ieg hernæst en heel Hoben, samt Kong Waldemari II. Jordebog, som er en excellent piece, og maae saa meget mere fortryde en Dansk at see den her, som man tillige faaer høre, at Sparvenfeldt har kiøbt den i Kiøbenhavn for 12 Skilling. Bibliothequet og Archiverne staae under Presidenten af Cancelliet, hvorfor ieg og maatte give en Pro memoria til Rigs Raad Høpken, før ieg ret kunde faae Indgang. Denne Herre har allerede beviset mig megen Høflighed 1, og Greve Tessin saavel som nogle af de andre Rigs-Raader have ogsaa lovet mig al Haandrekning. Næst Hof-Cantzleren er Kongl. Secretereren Berch 2 den fornemste Betient i Antiquitets-Archivo, som har kiendt Iustitz Raaden paa sine Reiser, og har bedet flittig hilse. Cancellie-Archivum, hvorudi giemmes alle Handlinger fra Gustavi I. tid, hører under Cancellie Raad og Ridderen Stiernman, som selv har vakre Samlinger af Bøger og Manuscripter, og er overmaade skrivsom i Historien s. 197og Svenske Genealogier 1. Han er nu i Færd med at udgive Forklaring og Anmerkninger til Adels-Matrikelen, og har uendelige Volumina liggende færdige til at trykke. Af Mynt-Ccibineter har ieg seet adskillige, saasom hos Hof Raad Warmlioltz paa Christineholm 2, Directeuren Grills Frue her i Stokholm 3 og Stadskæmneren Strøm 4, og fiere; men efter mit Tykke er de Svenske Cabinetter hverken saa store eller saa anseelige som vore. Hvad de deri have forud for os, er den store Samling af Medailler, slagne paa particuliere; men disse miste hos criticos en Hoben af deres credit, ved det de ikke ere slagne paa publici, men paa egen bekostning, og til største delen af enhver selv i levende Live. Det gaaer endog saa vidt, at temmelig smaa Folk, som ere curieuse og har Raad dertil, lade slaae Medaille paa sig. Af smaa Mynt har ieg faaet adskillige af K. Albrets, Erici Pomerani, Carl Knudsens, Sturernes &c., en Bracteat Kanut Rex Sveciæ og en anden af K. Sverker, en Dansk Bracteat Rex Sven, en Christ. III. Mynt 1535., Moneta regni Dciniæ, og adskillige andre. Ieg haaber endnu at faae mange tiere, og vil see at kunne giøre mig et lidet Cabinet af de gamle Svenske Mynter. Naar lustitz Raaden seer Hans Excellence Geh. R. Korf, beder ieg min underdanige respect at formelde og takke for den gode adresse til Hof Raad Warmholtz. Ieg maatte blive hos ham en Dags tid, og amusserede mig med hans smukke Samlinger af Bøger, Manuscripter og Mynter. Han boer ret angenemt, og baade han og Fruen er fuldkommen s. 198artige Folk. Iblandt Skilderier havde ieg der den Fornøielse at see Hans Excellences Korfs. Ved Leilighed beder ieg flittig hilse Hr. Iustitz Raad Suhm, med Beretning, at ieg og paa Ghristineholm har fundet hans Farbroder, som var Minister i Stokholm 1. Ellers ere Skilderi e-Cabineter, i sær af portraits, ret rare og næsten usynlige her i Sverige. Nu tør ieg vel gratulere med oplæst piece 2, ønskede gierne vide Societetets Omdømme. Alt hvad Nyt Iustitz Raaden kan skrabe samen og meddele mig, vil ieg tage imod med al Taksomhed. Jo oftere Brev, jo angenemere. Vil Iustitz Raaden her paa Stedet igien bruge min Tieneste, skal være mig kiært at kunne udrette noget til Hans Behag. Mag. Brocman formelder sin respect, og ieg med en fuldkommen Hengivenhed har den Ære at forblive

13*

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raads
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Stokholm d. 11. Dec. 1753.