Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-05-29)

29. Maj 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — Tvende exemplarer af Hr. Brodersens Psalmebog, saavelsom et exemplar af Delincourts Sonnets, som den yngste Frøken har forlanget, skal med første udsendes, og ieg skal stræbe ved forekommende Leilighed at skaffe Masii Skrifter. — —

Angaaende det sidste Hr. Treschons Vers, da, ikke at tale om nogle af de Norskes Skrivemaade med av i stedet for af samt nogle andre ringe ting, kand ieg ikke andet end høilige berømme det, og ønske, at vi havde mange slige Poëter: dog kand ieg ikke negte, at ieg for min Deel io finder en høiere Smag i det forrige. Ieg har ogsaa læst det for Mr. Wadskiær, han vil ikke vel til at berømme det, men han kand ikke heller laste det. Ieg har ogsaa tillige forsikret Mr. W. om den brave Hr. Treschows uskyldige Hensigt med visse Talemaader i det første Vers. Sender ellers nogle faa trykte Vers, hvoriblant eet af M. Seehuus 1, hvis gout maaskee er alt for høi; dog har ieg ikke læst det endnu. Her er i disse dage atter ankommen 1500 Matroser og 1300 Soldater fra Norge. I Morgen skal Vallet i Sverig vist gaae for sig, Gud styre alting til det heste. Ieg har at formelde Secret. Kleves respect, han er endnu i Paris, men agter at gaae til Engelland, og har anholdt om tilladelse at maae blive ude et aar endnu. Mr. Clitau 2 har igien sagt sig fra den tieneste i Kiøge, og siges, at een af Geh. R. Holsteins Laquayer har faaet den. Ieg forbliver med Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 29. Maji 1743.