Langebek, Jacob BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold FRA: Langebek, Jacob (1761-08-19)

19. August 1761.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Ædle, Høistærede Herr Secreterer.

Tvende Min Hr. Secreterers seneste Skrivelser af ult. Iulii og 11. Aug. har ieg med Fornøielse erholdet, og vil nu som kortest svare paa deres Indhold. — — Knytlinga Saga og den længe forventede ny Edition af Sturleson er endnu ikke at tænke paa, og kanskee ikke, saalænge Møllman lever 1. Her kom vel for nogle Aar siden et Oplag ud paa Dansk af Sturlesøn 2, men derved er intet nyt præsteret, undtagen at den gamle Danske Version er forbedret af Peringskiolds Edition. Pauses Norske Love blive da alene at bekomme. De Diplomata ex Chron. Pomer. Biblioth. Benzel. med formula: Regnantibus Regibus Daniæ, ville være mig sær kiærkomne, om ieg ikke har dem før. Om den Iter per mare Balticum ex eod. Codice erindrer ieg ikke, at Hr. Secretereren før har skrevet. Ieg takker meget for de tilsendte Documenter af Haqvino Rege og for det Hallandske Karte, som kom vel tilpas, dog er der ikke saa mange Byers og Steders Navne paa, som ieg gierne havde ønsket. Om der nu bliver noget af med det Estlandske Kart, vil tiden lære. Kanskee der bør anbydes et ordinairt trykt Landkart; Ieg har selv eet over Lifland, som er giort af nogen Svensk, da de havde dette Land. Saa vidt Momenta af det første Brev. Følger nu det andet.

Ieg takker for de meddelte Excerpta af Eders Panegyrist over os Danske 3. Gud give, alt det gode deri var sandt. Hr. Rothes Bog, som Autor saa meget berømmer, s. 327har faaet langt større Eloge der end hos os, dog er der meget Godt udi 1. Personen er den samme, som for mange Aar siden dedicerede til mig uværdig sin liden piece de gladiis veterum Danorum. Kort derefter fik han condition i forneme Huse. Var siden saa lykkelig at reise udenlands i nogle Aar paa Hans Kongl. Majst. Stipendio. Ved hiemkomsten blev han Informator for Hans Kongl. Høihed Prinds Frideric og fik tillige titel af Professor. I Foraaret har han giort det store Partie, hvorom ieg før har skrevet, og giftet sig i det mindste 120000. Rdlr. til og derover. Nu er han Iustitz Raad og Committered i KamerCollegio. Han er ellers en af dem, som hos os har oprettet det ny Smagens Selskab 2, hvorom her nu saa meget skrives og tvistes ibland de Lærde.

Ieg har talt til vor gamle Islænder 3, som nu næsten er lige saa uduelig som han der oppe, ang. den Islandske Grammatica; han veed af ingen anden trykt at sige end den bekiendte Runolphi Ionce, som kom ud i forige Seculo 4. Dog har Jon Magnusson, vor berømte Arnæ Magncei Broder, skrevet en Grammaticam, som skal være bedre end den forige, hvilken ikke er trykt, ei heller veed vore her værende Islændere, hvor nogen Copie er deraf 5. Biskop Jon Arnasøn paa Skalholt skal og have arbeidet noget i og om sit Lands Sprog, men det er ei kommet til Fuldkommenhed, s. 328og er efter hans Død blevet adspredt 1. Der har og været andre Islændere, som har giort Forsøg, men er ei kommet videre. Det giør mig ondt, at min Ven spilder sin tid med Diplomatario Bergensi, naar det er ikke melioris notæ, og ieg har vist nok endeel af Documenterne tilforn. Men efter Min Vens korte specification kunde ieg ikke vel finde dem. Var det ikke mueligt, at faae nogen anden til at copiere dem ? — —

Med Kiøbet paa de Bøger af Catal. Ehrenpr., som Hr. Secretereren allerede har tilhandlet mig, er ieg ganske vel fornøiet, og fortryder ikke, at nogle af min Commission ere gaaene bort til andre, som har betalt dem vel. Af dem, som Min Ven har kiøbt for sig selv, bliver der nogle faa Stykker, som Han er saa god at overlade mig. Ieg haaber nu, Auctionen er saa vidt avanceret, at ieg allerede har faaet nogle af de store og kostbare Bøger, hvorom ieg vel med første bliver underrettet. Ieg vilde gierne have alle Burei 2 piecer, men de ere vel rare at faae. Om de Bøger, som Min kiære Herre kiøber for sig selv af denne Auction, skal ieg holde mit Løfte, at ieg skal betale dem tillige med mine egne. — — At Mag. Søderberg 3 er død, tviler her ingen paa, thi der kom ikke en levende Siæl fra det Skib, som han skulde gaaet herfra til Lybek med. Det er Beviis nok paa, at han ikke lever, at han siden hverken har skrevet sine Forældre eller andre til. — —

Tuus totus
I. Langebek.

Khavn d. 19. Aug. 1761.

P. S. De Mynt-Ordninger, som Hr. Etats R. Luxdorf vilde gierne have, skulde være gamle, og alt hvad i den Materie havdes før Gustavi Adolfi tid. — — Glem ikke s. 329rain respect til Hr. Cancelli Raad Berch med ny Tak for Kartet. At ieg endog denne Gang skal bebyrde Hr. Secretereren med nogen Commission, da vil ieg bede, naar Han faaer Leilighed at blade i Codices af de gamle Danske, Skaanske, Norske og Svenske Love, Han da vilde eftersee, om i nogen af dem findes nogen fuldstændig Skrift af de bekiendte gamle Raamerker mellem de Nordiske Riger, som kunde være værd at afskrive og med de andre conferere.