Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1735-03-09)

9. Marts 1735.
TIL FREDERIK ROSTGAARD. 1

Høyædle og Velbaarne
meget gunstige Herre!

Med all ærbødighed aflegger ieg herved min skyldigst taksigelse til Deres Velbaarenhed saavel for sidste beviiste Gunst og Bevaagenhed her i Kiøbenhavn, som og for de, langt fleere end belovede, rare og hos mig uskatteerlige tilsendte Vers, formeldende tillige med stor takssigelse Monsr. Rosborgs hilsen, som over den bekomne Genealogie er særdeeles fornøyed 2. Ieg understaar mig at sende Deres Velbaarenhed et par begravelse-vers, som ieg begge har giort, det eene for mig selv, det andet for en god Ven, med ydmygst formodning, at Deres Velbaarenhed ikke tager enten s. 2min dristighed eller min raa og ubehøvlede poesie til mistykke, ønskende intet heller, end at maatte nyde adgang til at profitere af Deres Velbaarenheds saavel store poesie, som anden ønskelig underviisning; Til hvilken ende ieg recommenderer mig fremdeeles Deres Velbaarenheds store affection, forblivende med all æstime

J. Langebeks Breve.

Høyædle og Velbaarne
meget gunstige Herres
allerydmygste tiener
I. Langebek.

Khavn, d. 9. Martii 1735.

Udskrift:
Høyædle og Velbaarne
Hr. Friderich Rostgaard
Herre til Kraagerup
K. M. Høybetroede Etats Raad etc.

ydmygst

Kraagerup.
Hermed en liden forseglet paque.