Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1761-04-15)

15. April 1761.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad
og Ober Secreterer, Naadige Herre.

I allerunderdanigste Følge af Hans Kongelige Majestets allernaadigste Resolution, som mig ved Deres Høigrevelige Excellence saavel mundtlig som skriftlig naadigst er tilkiendegiven, har ieg strax talet med Professor Preusler, som fandt sig fornøjet med de allernaadigst tilbudne 400. Rdlr., for det bevidste Stykke at gravere. Hvorpaa ieg leverede ham Tegningen, og han lovede, at legge al Flid derpaa, og med egne Hænder saa snart muligt skaffe det færdigt. Original Skilderiet begierede Hr. Preusler til sig paa nogen tid til Eftersyn, hvorfor ieg, i steden for at lade det bringe igien paa Kunstkammeret, har leveret ham det i sit logement paa Charlottenborg. Ellers beklagede Hr. Preusler meget, at her siden Mirgelbergs 1 Død ikke var nogen, som kunde giøre et skikkeligt Aftryk af nogen god Koberplade, og det var umueligt, at nogen af dem, her var, kunde trykke dette store Stykke, naar det blev færdigt, tilbørligen af. Hvorfor han meget bad mig, at ieg hos Deres Høigrevelige Excellence indstændig og underdanigst vilde recommendere den Sag, at Deres Høigrevelige Excellence som Patron for Kunsten og Videnskaberne vilde ved god Leilighed foredrage paa høiere Steder, hvor fornødent det var for Koberstik-Professionen, at her igien kom en Mand ind, som ex professo havde lært og ret forstod at trykke Koberstykker. Vel tilstod Hr. Preusler, at om saadan en Kobertrykker skulde publico nomine herind forskrives, vilde den kanskee komme med for sterke Betingninger, hvorfor han foreslog, at, om det allernaadigst maatte gives hannem i Commission at forskrive saadan Mand som for sig selv, vilde han anvende sin beste Flid, at baade en s. 316dygtig Mand og paa billige conditioner skulde formaaes til at komme herind.

Endnu har ieg underdanigst at udbede mig, at, efterdi ieg til Tegneren Müller 1 imod hans qvittering har udbetalt for Tegningen de accorderede 50. Rdlr., ieg da naadigst maatte underrettes, hvor ieg igien maatte annamme bemeldte udlagte Penge. I allerdybeste Ydmyghed forbliver ieg,

Naadige Herre,
Deres Høigrevelige Excellences
underdanige ringe tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 15. Aprilis 1761.

Langebek maa noget senere have indgivet en Forespørgsel, om Trykningen af Værket skulde vente efter Kobberstykket 2. Den er dog ikke funden, men derimod følgende Resolution (i Gl. kgl. Saml. 906, Fol.):

Auf die durch des Herrn Geheimbde Raths Graffen von Holstein Excellentz eingesandte Anfrage und Vorstellung des Herrn Iustitz Rath Langerbeck haben Ihro Maytt. in Gnaden resolviret:

Dass das von dem Herrn Iustitz Rath unternommene Werck nicht auf die Verfertigung des Kupffer-Stückes warten, sondern, so bald es fertig, gedrucket,

Das Kupffer-Sttick jedoch aber auch verfertiget und, wenn es thunlich, gestochen werden solle,

Und dass allerhöchst dieselbe für die Bestreitung der zu letztern erforderlichen Unkosten, woferne es nöthig seyn solte, sorgen wollte.

Friedensburg d. 1. Aug. 1761.

J. H. E. Bernstorf.