Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1757-01-31)

31. Januar 1757.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN 1 .

Høibaarne Herr Geheime Raad og Greve,
Naadige Herre.

Deres Høigrevelige Excellence har under Forgaars dato naadigst befalet mig at tilkiendegive Aarsagen, hvorfor det Danske Magazin, som sidst sluttedes med det 6te Bind, har siden 1752. ophørt at udgives 2.

Uden tvil er det Deres Høigrevelige Excell. bekiendt, at min ringe Pen er bleven brugt til det, som hidindtil af forbemeldte Verk er udkommet, hvorudover, da ieg i Aaret 1753. paa Hans Kongl. Majests, allernaadigste Befaling reiste ud for at opsøge Diplomata og Monumenta i Fædernelandets Historie, Arbeidet blev nedlagt til min Hiemkomst, som skede ved Aarets Slutning 1754., da ieg sikkert havde s. 247tænkt at begynde igien, dersom ikke en Omstændighed var indfalden, som ieg strax skal have Æren at berette. 1 kom derind, maatte flytte op paa anden Etage, hvor vi i stedet for to fik tre Værelser, af hvilke vi dog siden maatte overlade det ene til Professor Mallet 2, og fik derfor et andet, hvormed vi fandt os gandske vel fornøiede, aleneste vore smaa curiositeter, Naturalier og Skilderier af den idelige Omflytning ingen sønderlig Fordeel have haft, og vore Papirer og Bøger alt for ofte og til stor Tidspilde ere komne i Uorden. Men, imod al Forhaabning dg til merkelig Hinder for vort Selskab, treffer det ind just ved min Hiemkomst, at os bliver befalet at udtømme de allernaadigst os anviiste Værelser for de Frantzøske Architecter 3, som i samme Dage ventedes her til Staden. Mit s. 248allerførste Arbeide maatte da være, over Hals og Hoved at flytte Selskabets Sager neden under i et Kammer ved Trappen, hvor intet tilrekkeligt Rum er enten til vore Sager ordentligen at opsette eller vore Samlinger at holde, ei heller er der Kakelovn, men Breddeloft, hvorigiennem falder Mængde af Sand og Støv. Der har vore Bøger, Papirer og øvrige Sager siden staaet sammenpakkede i Skabe, og vore raa Materier ligget omkring paa Gulvet, saa der hører stor Møje til at finde noget, naar man nødvendigen behøver det til Eftersyn.

Omendskiønt samme tid blev lovet, at vi intet skulde tabe derved, men at os igien skulde blive anviset lige saa god Leilighed, som vi havde mistet, saasnart skee kunde, saa har vi dog endnu ikke været saa lykkelige at erholde nogen anden Plads. Og førend vi igien faaer beqveme Værelser, hvor vi som tilforn kunde samles, og til bestandig Brug beholde vore Sager i vedbørlig Orden, er det ikke muelig at begynde saaledes, at Arbeidet kan have nogen Bestandighed.

Her seer Deres Høigrevelige Excellence Aarsagen til Ophold i det Danske Magazins Udgivelse. Dersom nu Deres Excellence, som i alle andre Maader interesserer sig for publici nyttige Ønsker, naadigst ville lade sig være anliggende, at see disse Hindringer ryddede af Veien 1, og os igien til vore Sagers ordentlige Bevaring og Selskabets Holdelse procureret beqveme og rummelige Værelser, Da, som ieg ikke tviler paa mine Herrer Medlemmers gode Tilhielp, forsikrer ieg, paa alle voris vegne, og for min egen Deel, saa vidt min Helbred og andre Forretninger ville tillade, at det er vort fulde Alvor, ei alene at begynde igien, men endog at sørge for Verkets varige Fortsettelse, paa det baade publicum, som hidindtil har klaget over Ophold, kunde igien fornøyes, og vi samtlige profitere af de Kongelige Velgierninger, som os enten allerede ere beviiste, eller herefter allernaadigst bevises maatte, og tillige finde ny Leilighed s. 249at takke Deres Høigrevelige Excellence, som saa ofte og altid har viset sin Bevaagenhed til vort Selskabs Befordring. Ieg forbliver i allerdybeste Ydmyghed

Deres Høigrevelige Excellences,
Min Naadige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 31. Ianuarii 1757.