Langebek, Jacob BREV TIL: Gram, Hans FRA: Langebek, Jacob (1745-01-06)

6. Januar 1745.
TIL HANS GRAM 1

Høiædle og Velbyrdige Hr. Iustitz Raad!

Den høie Indsigt, Hr. Iustitz Raad fremfor andre haver i de Ting, som vi herved give os den Frihed at levere en liden Prøve af, byder os at holde an om Deres Yndest og Befordring for dette vort Foretagende 2. Finder D. V., at saa ringe en Begyndelse kand føde noget vigtigere og fuldkomnere af sig, og agter det værdt at tale et Ord for hos Deres høie Venner, da holde vi os i vort Haab ingenlunde bedragne, men skatter det for en Lykke, at have forhvervet os saa stor en Velynder. Og vil D. V. tillade os at sette sit høitberømte Navn iblandt vort Selskabs første Velgiørere, forunde os fri Adgang til det uskatteerlige Lærdoms Forraad, De besidder saavel inden som uden om Deres værdige Person, og være os med Raad og Daad behielpelig, da skal vi lade see, at saadan Godhed falder paa det rette Sted, og giøre os en Ære af at formere Deres herlige Bibliotek med et Exemplar paa stort Papir af alt hvad vort Selskab til Trykken befordrer, og for Resten i alle Tilfælde stræbe med en uafladelig Høiagtelse at vise os

Høiædle og Velbyrdige Hr. Iustitz Raads
allerydmygste og hørsome Tienere,
Samtlige Lemmer udi
det Lille Selskab
til det Danske Sprogs og Histories Forbedring.
Kiøbenhavn den 6. Ianuarii
1745.

Til Hr. Iustitz Raad Gram.