Langebek, Jacob BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav FRA: Langebek, Jacob (1754-01-22)

22. Januar 1754.
TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ 1.

Velbaarne Hr. Hof Raad 2!

Dersom ieg ikke forud havde fattet de Tanker, ieg bar, om Hr. Hof Raadets ædle Sind, vilde ieg tilstaae, mig ikke skede mindste Uret, om Min gunstige Herre ansaae mig for aldeles uhøflig og mere end uforskamet, som med saa megen Heder og Høflighed paa Christineholm blev imodtagen, uden efter den Tid at have givet Merker af en Skyldighed, som forlængst og straxen burde været iagt tagen. Det ny Aar, som minder os om en og anden Pligt i henseende til vore endog fraværende Venner, har længe siden fort mig til Erindring, hvad Hr. Hof Raadets Bevaagenhed af mig har fortient; Men som i en stor Stad, i sær for en Reisende, der har nogen curiositet, falder meget for, som afdrager, haaber ieg saa meget lettere Forladelse for begangen Efterladenhed, og at ieg ikke haft den Æren før nu at tilønske et lyksaligt Nyt aar, men fornemligen at aflegge min allerydmygste Taksigelse til Hr. Hof Raadet og Velb. Fruen for den mig og Medfølgere senest beviste sønderlige Godhed og gunstige Medfart 3. Kan ieg enten her eller efter min Hiemkomst til Kiøbenhavn være i ringeste Maader til nogen Tieneste, vil det altid blive mig et særdeles Nøje at værdiges med Hr. Hof Raadets angeneme Befalinger. For de mig til Stokholm medlaante skrevne piecer finder ieg mig endnu høiligen forbunden, og skal ved første sikkre Leiligbed see dennem vel og uskadde tilbage sendte.

s. 205Næst min respect til Velb. Fru Hof Raadinden og den liden vakre Frøken Dotter, har den Æren med en ugemeen stor Høiagtelse at være

Velbaarne Hr. Hof Raadets
ærbødigste og hørsomste Tiener
I. Langebek.

Stokholm d. 22. Icmuarii 1754.