Langebek, Jacob BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold FRA: Langebek, Jacob (1763-12-28)

28. December 1763.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Velædle, Høistærede Herr Assessor.

Saa angeneme som Herr Assessorens Breve altid ere mig, saa ubehagelig er den mig udi det sidste af 20. hums meddelte Tidende om Hans Fru Moders dødelige Afgang. — — Et andet Stykke i min Vens Brev, som ikke heller kan være mig meget behageligt, er dette, at Han rygger sit Løfte og betager mig Haabet om at see Ham næstkommende Sommer, en Fornøielse, som allerede havde smaget mig. Men hvad der ei er giørligt, veed ieg helt vel at finde mig udi, og glæder mig derved, at Han dog ikke betager mig Haabet om at see Breve fra Hans Haand. 1000. Plåter, mener ieg, ere verde at blive ved sine Forretninger for, og 100. Plåter for Translat. Island, ere ogsaa gode at tage med, hvilket altsammen saa hierteligen fornøier mig, at ieg ei andet kan end dertil ønske megen Lykke, Sinds Ro og Legems Sundhed, som den gode Gud baade kan og vil give, ei alene paa det nu indtrædende, men og mange paafølgende Aar.

Ieg er særdeles forbunden for det lovede Psalterium og Diplomata, med videre, men om de Ting, som Min Herre forlanger af mig, maae ieg udsætte mit Svar til en anden gang. — — Ieg gratulerer Herr Cancellie Raad Berch til hans Ophøielse i Adelstand, som ieg beder maatte s. 374anmeldes hannem med den Høiagtning, ieg bær og altid har baaret for den brave Mand.

Ieg begyndte mit Brev om et Fruentimmer, som til sines Sorg havde forladt Verden, Ieg vil ende det om et andet, som til sines Fornøielse er kommen ind i den store Verden, nemlig en liden Anna Elisa, som Gud har velsignet mit Hus med. Hun blev født den 18. Novembris, og ieg kan fortælle det med Glæde, at Moderen, endskiønt hun selv har paataget sig at opamme sit Barn, har befundet sig saa vel, at hun allerede den 23. Decembr. har holdet sin Kirkegang. Min Frideric gaaer nu paa sit femte Aar og voxer daglig til sin Fordeel. Vil han saa vel tiltage i det gode, nu han paa det ny Aar skal begynde at gaae i Skole, da bliver det en Fornøielse, som vil giøre mig ung igien paa min Alderdom.

Førend ieg slutter, skal ieg melde et Ord om en liden Raritet, som ieg herhos sender Gienpart af. Det er ætzet i Kober, men ikkun slet, saa at det bliver stukket bedre paa ny, og udkommer tilstundende Foraar med nogle Historiske Afhandlinger fra en lærd Mand i Lyneborg Hr. Professor Gebhardi. Hans Søn, som har været Hofmester hos en ung Herre her i Landet og er min gode Ven, har sendt mig det og mange flere artige Ting 1. Det er vist nok det ældste Sigill i den Nordiske Historie, og skal være af Godskalko, som var en af de første Biskoper i Skara. Original-Seiglet er fundet i et Altar udi Lyneborg, som denne Biskop An. 1047. selv haver indviet. Ieg slutter da med den sædvanlige Forsikring, at ieg er og bliver uforanderlig

Velædle, Høistærede Hr. Assessorens
ganske hengivne Tiener
I. Langebek.

Khavn d. 28. Decembr. 1763.

s. 375De forige Editioner af Savary Dictionn. de Commerce ere her ikke at bekomme. Men vor Franske Boghandler Philibert 1 oplegger en ny Edition i 5 Bind in Folio, som kommer hvert Bind omtrent paa 4. Rigsdaler Dansk. Deraf er allene de 4. Bind færdige. Dette Oplag, lige saa vel som en ny Edition, der giøres i Paris, bliver med store Tiløgninger forbedret af den Engelske Edition, som indeholder mangfoldige Artikler i sær den Engelske Commerce angaaende, hvilke ikke findes udi de forige Editioner.

Glem ikke, hvad ieg før har brugt den Frihed at bede om, om noget rart enten af trykte Bøger eller Manuscripter enten paa auctioner eller ved anden Leilighed maatte forekomme.