Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-01-05)

5. Januar 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Begge D. V.s gunstige Skrivelser af 3. og 4. hums haver ieg bekommet, og takker af et ærbødigt Hierte, saavel for det kiærlige Ønske, som for den gunstige Forsikring om en bestandig Bevaagenhed, den ieg saa meget mindre tviler om, som ieg nu i saa mange Aar baade har haft saa store og anseelige Prøver deraf, og herefter med Guds Hielp skal beflitte mig paa at giøre mig mere og mere værdig dertil.

Naar Vognen bringer Uhrmageren op igien, vil ieg af den Leilighed betiene mig til at tage imod D. V.s Godhed, s. 26haaben de, at D. V. efter Løfte et par Dage forud giver mig Underretning derom.

Ellers faar ieg nok forinden al bede D. V. om noget til Gassens Forøgelse, eftersom det vel ikke vil feile, at der io vil blive een og anden Udgift saavel til Monsieur von der Maases 1 som muligen til D. V.s egen Fornødenhed, og ieg maae vel ogsaa forsyne Mr. v. d. Maase med noget til fornødent brug i min Fraværelse.

At melde om Nyt, da muligt D. V. vel allerede har hørt, at Iustitarius Seckmand 2 døde Nytaars Morgen Kl. 3, efterat han om Nytaarsaften havde været frisk og til bords med de andre og ikke blev ret syg før mod Midnat. Samme Nytaars Aften giorde den Russiske Minister Baron Korf et meget stort Ball, som saalænge tilforn havde været snakket om, og Fredag Aften næst for ved havde lustitz R. Thestrup 3 et stort Selskab, som med Spil og Dands holdt sig lystig til om Morgenen Kl. 3, da Lystigheden blev spildt formedelst en Ildebrand, som opkom paa Kiøbmagergade og lagde den øverste Deel af et Huus øde. Jeg forbliver

Høigunstiges Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 5. Ian. 1743.