Langebek, Jacob BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel FRA: Langebek, Jacob (1753-07-10)

10. Juli 1753.
TIL TERKEL KLEVENFELDT 2.

Høi-Edle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raad!

Endnu ligger ieg paa Gulland, og har i 8. Dage ikke ventet paa andet end god Vind til at føre mig over igien til Sverige. Og ligesom passerendes Overfart til og fra dette Land alene hænger af Vinden, saa er og Postens Gang af samme Aarsag heel uvis, hvorfor ieg med en Skipper til Khavn lader disse Linier indløbe, for at give s. 183Min kiære Herre og mine Venner Kundskab om min Tilstand. Aldrig havde ieg tænkt saa længe her at opholde mig. Men et uformodenligt Tilfald har holdet mig næsten 14. Dage her tilbage over mit Forsæt. Ieg var i Kirken kløvet op paa en Stige for at betragte nogle gamle Vaaben, som tilforn skal have siddet paa Visborg Slot, ved Nedstigningen gik et Trin i tu, og ieg faldt ned, stødte Panden mod Væggen og tørnede med Næsen paa Brynet af en Ligsten. Ved første Anseende syntes Næsen og hele Ansigtet at være aldeles skamferet, men Gud været lovet, som giorde, at intet Been var kommet til Skade, og at alting nu er godt igien, uden et lidet Hul i Panden, som dog er næsten lægt, og et andet større paa Næsen, som vel endnu ikke saa hastig vil groe til, dog er ikke værre beskaffen, end ieg jo kan reise, hvor ieg vil. See saaledes kan man komme til ny Næse lige saa vel ved Antiquiteter som ved Noviteter. I mit forige Brev, som Hr. Iustitz R. vel har faaet, skrev ieg, at ieg ikke paa eet Sted havde seet saa mange gamle Ligstene som her i Kirken og paa Kirkegaarden; det er og sandt, thi her er en uendelig Mængde af 14de og 15de seculis og nogle Stykker af det 13de, men ved nøiere Eftersyn har ieg befundet, at de fleste ere over Stadens fordums anseelige Borgere, mest af de Tydske, som her have boet. Af dette Slags har ieg kun taget Tegning af et Par for Alderens skyld nemlig af 1289 og 1293. De fornemste, ieg ellers har faaet, er (1) Hr. Oluf Axelsens og Hr. Philippus Axelsens af 1464. (2) Hr. Henrich Rosenkrandses 1537. (3) Fr. Karine Rosenkrands og Jfr. Mette Hardenberg 1549. (4) Christoffer Hvitfelds 1559. (5) En liden Bilde 1571. (6) Fr. Ingeborg Tideman Emmicke Kaases hendes Epitaphium 1582. (7) Herman Juel og hans Frue 1607. (8) Henrich Høeg 1628. Ieg vil ikke tale om adskillige gl. Vaaben og andre smaa ting, som ieg har maat sysselsette Mr. Abildgaard med i den Tid, ieg har ligget inden Kirke. Dog bør ieg ikke glemme det rare Stenkors, som K. Waldemar 1361. har ladet sette til Amindelse af sin Seirvinding s. 184over Gotlænderne. Ieg har og ladet i migniature tage Copie af et vakert Skilderie paa Træ malet her i Kirken, hvorpaa ovenmeldte Fr. Karine Rosenkrandses og Jomfr. Mette Hardenbergs portraits i deres gammeldags habit staaer. Documenter af nogen sønderlig Vigtighed kan ieg ikke rose mig af her at have faaet, dog har ieg for den korte Tid faaet Mængde nok copie ret, men man maae i Mangel af bedre tage hvad man kan faae. Et Par Landreiser har ieg med Mag. Brocman giort her paa Gulland, og beseet imod en 30. Kirker 1. Der findes ældgamle og vakre Stene nok over Prester og forneme Bønder, men ei over Adelige, hvor af ingen her paa Landet har boet. Den ældste Steen, ieg saae her paa Landet, er af Anno 1200. net op. Ligstene med Runeskrift er her utallige af, men de ere curiense alene for deres Nyheds skyld, thi ieg troer ikke, een af dem at være ældere end af 1300. og 1400. Paa et par af de mest curieuse staaer Aarstallet 1449. Af Bøger, som høre til vore Danske Sager, har ieg her ikke faaet noget, som værdt er at nævne, ikke heller af Mynter, uden en Cnut, samt nogle Gotlandske, Araber, Græker, og gamle Tydske, som her paa Landet ere opgravne. Om det ikke allerede er skeet, haaber ieg, at Hr. Iustitz Raaden giør mig den Fornøielse at skrive mig til paa Norkøping, hvor vi nødvendig maae opholde os en 8. Dages tid for at faae flyet vore Klæder og Lintøig. Glem ikke, om noget Nyt er forefaldet der hieme; Ieg lever her som en Udlænding og fremmed fra Fædernelandet, læser aldrig Aviser, seer ingen breve, og veed ikke det mindste af Tilstanden, uden det lidet Skipperen har berettet om Chinafarerens Hiemkomst. Ieg beder hilse alle forekommende Velyndere, og længes at fornemme alles og i sær Min kiære Hr. Iustitz Raads Velgaaende. Hvorledes gaaer det nu med Hans Monumenter at stikke i Kober. Reiser Iustitz Raaden paa Landet i Sommer og hvorhen? Forlad, at ieg skriver paa s. 185saa lidet Papir, Materialierne ere her rare og dyre. Ieg forbliver med uafladelig Høiagtelse

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raads
ærbødigste tiener
I. Langebek.

Wisby d. 10. Iulii 1753.