Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1748-02-22)

22. Februar 1748.
TIL KONG FREDERIK V 1.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve-Herre og Konge!

Ved den Salige Etats Raad Grams dødelige Afgang er Deres Kongelige Majestets Geheime-Archivarii, Bibliothecarii og Historiographi Tienester blevne ledige. Vel er det saa, at ieg ikke finder mig værdig at sette i Ligning med saadan en Mand, som Deres Majestet og hele Landet i hannem haver mistet, eller at indtræde i det Sted, som af hannem er forladt; ikke des mindre, siden ieg haver lige saa god Føie, som nogen anden Medsøgende, at giøre allerunderdanigst Ansøgning om bemeldte Tienester, anseet at ieg i tretten Aar haver været hos den Sal. Mand, og i disse Æmbeders Forretninger ievnligen gaaet ham til Haande, fornemeligen ved at opvarte Deres Majestets kongelige Bibliothek, og imidlertid anvendt al min Tid og Flid paa de Ting og Videnskaber, hvorved ieg udi de samme kunde i Fremtiden opofre Deres Majestet og mit Fæderneland min allerpligtskyldigste tro Tieneste, og haver desuden ikke mindste Haab i nogen anden Ting at blive befordret: Fordrister ieg mig i allerdybeste Underdanighed at anholde hos Deres Kongelige Majestet, at ovenmeldte ledigværende Tienester maatte mig allernaadigst forundes, i Fald Deres Maist. allernaadigst beslutter at lade dennem blive samlede: Men skulde Deres Majestet allernaadigst finde for got, at skille dem ad, da er mit allerunderdanigste Ønske, at Deres Kongl. Majst. allernaadigst ville anbetroe mig, som Geheime- Archivarhis, sit Kongl. Geheime Archiv, allernaadigst betragtende, at ieg ved den lange Øvelse haver giort mig alle Slags gamle Documenters Læsning, Afskrivning, Registrering, og agtsome Omgang, frem for alt andet, paa det allernøieste bekiendt. Ieg haaber saa meget mere deri at finde Naade s. 109for Deres Majestet, som D. Majst. haver baaret saa uafladelig Naade for den Sal. Etats Raad Gram, som i Live har været mig en Fader, og end ved sin Død efterladet mig saadanne Fodspor, som vidne om hans Kiærlighed og besønderlige Tillid til mig frem for alle andre Fremmede, allermest derudi, at, da han som en eftertænksom Patriot haver allerunderdanigst legeret Deres Kongl. Majst. sine Manuscripter og den kostbare Samling af Diplomatis, som han med stor Møie og Bekostning har samlet, paa det de med Tiden ved Deres Majestets allerhøieste Forsorg kunde som et Corpus Diplomaticum Danice til Landets Ære og Publici Nytte komme for Lyset, han da til samme at igiennemsee, bringe i Orden, og i det kongl. Geheime Arclviv til Forvaring at hengive, især navngiver mig, saafremt Deres Kongl. Majst. mig dertil allernaadigst vilde betroe, da ieg og tør forsikre, at ingen derom veed bedre Rede og Beskeed end ieg.

Allernaadigste Konge, Deres Majst. vilde ogsaa i Naade ansee, at ieg allerede i mange Aar haver giort, hvad ieg har kundet, og langt over mine Kræfter til Videnskabers Opkomst og Studeringers Høiagtelse i mit Fæderneland, ikke alene ved det kongl. Danske Selskab til den Nordiske Historie og Sprogs Forbedring, som D. K. Majst. selv har beviist saa stor Naade imod, hvilket ieg uværdig for mere end tre Aar siden har været Begynder til, men endog ved det store Danske Lexicon, som ieg efter Sl. Conferentz Raad Rostgaarcls Død ved Deres Kongl. Majestets og D. Ms. Høistsl. Hr. Faders Naade endnu haver under Hænder, og ved det saakaldede Dänische Bibliothek, som ieg for elleve Aar siden tillige med en anden Ven ogsaa til Nationens Ære haver begyndt, foruden mange andre Ting, som ieg med megen Besværing og Nattevaagen haver samlet paa til Oplysning i den ældre og nyere Danske Historie, og som efterhaanden kand ventes at see Lyset, dersom Gud mig Liv og Vilkor dertil maatte forlene. Ieg er aldeles overbeviist, at D. Majst. Retfærdige Skiønsomhed og kongelige Naade lader ingen gammel og tro Arbeiders s. 110utrettede Flid blive alt for længe ubelønnet, allerhelst naar D. Majst. allernaadigst vil ansee mig som en oplært Discipel bos tvende Deres Majestets og Høilovligste Fædres berømelige Archivarios, nemlig Sal. Conferentz Raad Rostgaard og Sl. Etats Raad Gram, som begge indtil deres yderste har for mig baaret en særdeles Godhed, den ieg (om D. Majst. mig ikke sig allernaadigst antager) alt for beklageligen maae savne. Lever derfor i allerunderdanigst Fortrøstning om en naadig Bønhørelse, ligesom ieg ogsaa med uophørlige Forbønner for D. Majsts. dyrebare Liv og Velgaaende og med den alleryderste Nidkiærhed og Troskab indtil min Død skal forblive

Stormægtigste Monark
Allernaadigste Arve-Herre og Konge
Deres kongelige Majestets
allerunderdanigste tiener og tro Arve-Undersaat
Iacob Langebek.

Kiøbenhavn d. 22. Februarii 1748.