Langebek, Jacob BREV TIL: Deichman, Carl FRA: Langebek, Jacob (1755-10-11)

11. Oktober 1755.
TIL CARL DEICHMAN.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Herr Cancelli Raad.

— — Dalins Historie og de forhen omskrevne endnu manglende Bøger har ieg længe siden tilskrevet Hr. Ekholm om. Kanskee noget deraf kunde komme ned med Etats Raad Hielmstierne, som i følge med den unge Greve Holstein

J. Langebeks Breve. s. 226paa en to à 3. Maaneders tid nu er opreiset til Rigsdagen for at see Stokholm 1.

15

Hvad Hr. Cancelli Raadens proposition angaaer, om de Documenter ieg har samlet til de Norske Bergverkers Historie 2, da, uanseet ieg har mere Arbeid end nok i de andre forehavende Verker, er det dog endnu saa langt fra, ieg har slaaet af Hovedet at bringe nogen liden Afhandling paa Papir om Bergverkernes Oprindelse, at ieg hellere stedse samler dertil alt hvad mig forekommer, for engang i denne Vinter at kunne regalere Videnskabernes societet dermed, Ieg tilstaaer gierne, at det, ieg endnu har, er kun lidet og ganske usamenhængende: Men det er dog bedre at have noget end intet at begynde med. Det skulde vel ikke saa meget hindre mig i at communicere disse Sager til Hr. Cancelli Raaden, at ieg har fundet det meste deraf i det Kongelige Archiv, som meget mere, at ieg allerede til adskillige i Societetet har ladet mig merke med dette Forsæt, hvorudi de har styrket mig og ønsket dets Fuldbyrdelse. Ieg maae tilstaae, at Hr. Cancelli Raaden eller nogen anden lærd Mand i Norge, som har Indsigt i Bergvidenskab, var meget bedre skikket end ieg til nogen s. 227saadan Materie at forhandle. Hvilket og skulde anlede mig til at tage nærmere i Betænkning, om ieg skal forandre mit Forsæt eller ej. Imidlertid maae Hr. Cancelli Raaden, som en Ven, ikke fortryde paa, at ieg end paa nogen Tid ikke kan sige enten Ja eller Nej. Men han kan forlade sig til, at det altid bliver mig en Fornøielse at tiene hannem, hvorudi ieg kan, og at ieg med en uforanderlig Høiagtning skal have den Ære at forblive

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Cancelli Raad
Hans ydmygste og skyldigste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 11. Octob. 1755.