Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1748-03-23)

23. Marts 1748.
TIL KONG FREDERIK V.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Konge!

Medens ieg i disse Dage efter Deres Kongelige Majestets Befaling haver været tilstæde ved Skifte-Retten i Sl. Etats Raad Grams Stervbo, ere Nøglerne til det Kongelige Geheime-Archiv mig under Forseigling udleverede. Men, paa det ieg udi det mig allernaadigst anbetroede Æmbed med desto større Sikkerhed kan gaae frem, har ieg ikke dristet mig til at aabne Deres Majestets Geheime-Archiv, førend ieg allerunderdanigst faaer udbedet mig den Kongelige Naade, at Deres Majestet vilde allernaadigst lade mig Archivet overlevere ved nogle Deres Majestets troe og dertil beqveme Mænd, som kunde med mig eftersee Archivets Tilstand og conferere Documenterne med de der befindtlige Registraturer. Maa det allernaadigst tillades mig at giøre Forslag, da understaaer ieg mig i dybeste Underdanighed at henstille til Deres Kongelige Majestet, om ikke Iustitz Raad Hielmstierne, Iustitz Raad Klevenfeld og Assessor Hamns kunde allernaadigst dertil forordnes 1. Skulde dette mit allerunderdanigste Forslag finde allernaadigst Bifald, udbad ieg allerunderdanigst, at Deres Kongelige Majestet allernaadigst ville befale disse tre, at de enten alle, eller de tvende, naar een af dem havde Forfald, maatte med det allerførste foretage med mig denne Forretning, paa det Deres Kongelige Majestets Geheime-Archiv ikke alt for længe skal staae hen uden Tilsyn, og Deres Majestets Tieneste ikke lide nogen Forsømmelse, allerhelst da det dog vil tage nogen Tid bort, inden ieg faaer giort mig Archivet ret bekiendt.

s. 117Allernaadigste Konge, Der er nok en anden Ting, som i Begyndelsen kunde hindre mig fra at være saa flittig i Deres Majestets Geheime-Archiv, som ieg efter min allerunderdanigste Pligt burde og ønskede, bestaaende deri, at den Sl. Etats Raad Gram haver haft den Fortrolighed til mig i sit Testament at forlange, at ieg vilde forfatte Catalogum over hans efterladte Bibliothec, og derfor, i fald ieg vil og kand paatage mig det, tillagt mig en skikkelig Belønning 1. Men da ieg nu har været saa lykkelig allernaadigst at blive befordret i Deres Majestets Tieneste, som bør opagtes for andre Ting, understaaer ieg mig ingenlunde at paatage mig bemeldte Arbeid, som vil vare nogle Maaneder, uden dertil at have Deres Kongl. Majestets allernaadigste Tilladelse, men opofrer langt hellere, hvad Fordele mig saaledes kunde tilflyde, end Deres Majestets Tieneste i allermindste Maade derved skulde staae tilbage 2.

Deres Kongl. Majest, vilde endnu ikke i Unaade optage, at ieg allerunderdanigst anholder hos Deres Majestet om den samme allernaadigste Frihed, som den Sl. Etats Raad Gram af Deres Majestets Høisalige Hr. Fader haver haft, at ieg maatte betiene mig af Deres Majestets Archiv- Documenter og Sigiller, saavel til det Danske Magazin som andre til Publici Nytte forehavende Skrifter, nemlig saadane Documenter, som ingen Slags Hemmelighed kan være udi, men som aleneste tiene til Oplysning enten i det Danske Sprog eller i den Nordiske Historie 3.

Endeligen tør ieg ikke efterlade allerunderdanigst at forespørge mig, om det ogsaa, ligesom det haver været Sl. Etatz Raad Gram tilladt, maatte mig allernaadigst tilstædes, efterhaanden at udlaane af Archivet til Iustitz Raad Klevenfeld, hvad tilladelige Documenter han maatte forlange at s. 118lade aftegne Sigillerne af til de smukke Genealogiske og Heraldiske Verker, som han til Fædernelandets Ære haver under Hænder, naar han derfor giver vedbørlig Revers, og ei alene varligen omgaaes baade Documenter og Sigiller men endog, saasnart mueligt, leverer alting tilbage igien 1 .

Ieg vil ligesaa i allerdybeste Underdanighed vente Deres Kongl. Majestets allernaadigste Villie, den ieg stedse skal holde hellig og mig aldeles efterrettelig, som det desuden skal være min største Glæde i allerunderdanigste Lydighed uophørligen at henleve

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Konge,
Deres Kongelige Majestets
allerunderdanigste tiener og tro
Arve-Undersaat
I. Langebek.

Kiøbenhavn den 23. Martii 1748.