Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1761-09-10)

10. September 1761.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad
og Ober Secreterer, Naadige Herre.

Deres Høigrevelige Excellence behager sig naadigst at erindre, at mig for nogen tid siden blev allernaadigst befalet at tale med Professor Preisler angaaende en Kobbertrykker, som ex professo forstoed Sagen, at forskrive herind, ligesom for sig selv og paa de billigste Conditioner mueligt. Nu har Professor Preisler berettet mig, at, uagtet al den Umag, han har giort sig, har han dog ikke kunnet ophøre nogen af den profession, som havde Lyst til at komme herind, undtagen en ung Mand i Paris, som der har lært hos en af de beste Kobbertrykkere. Af denne Profession lever ellers i Paris ikke mindre end 150. bosatte Mænd, som alle nære sig saa vel, at de ikke skiøtte om at forandre Bopæl. De Kobbertrykkere i Tydskland, som til gavns forstaaer deres Handtering, har heller ingen Lyst til at forandre Luft, Og at lade nogen Fusker komme ind, dermed er man ikke bedre tient end før. Hvad bemeldte unge Kobbertrykker i Paris angaaer, da, endskiønt han har staaet i et Slags accord om at gaae til Dresden, vilde han lige saa gierne komme her, naar man vilde give ham samme conditioner, som han mener at skulle faae i Saxen, nemlig en aarlig pension af 2000. Livres og fri s. 330Reise. Men som baade Professor Preisler og ieg synes, at Buen er spændt alt for høit af en Mand i den profession, frygte vi, der neppe bliver noget af, som skulde være ret ilde, da her nødvendigen behøves en god Kobbertrykker. Professor Preisler har derfor giort det allerunderdanigste Forslag, at, siden neppe nogen dygtig Mand blev at formaae til at flytte herind med alle paa taalelige Vilkor, om man da ikke skulle indlade sig med denne Parisiske eller nogen anden at faae her ind paa 2. til 3. Aars tid, for at lære og afrette fra Grunden af nogen af vore egne, som derefter kunde fortsætte Professionen hos os, om man da ogsaa skulde accordere saadan en Mand, for uden Reisen, noget skikkelig aarligen. Professor Preislers Pro Memoria herom, samt Copie af en Contract, som forige Kobbertrykker i Dresden har haft, og som denne beraaber sig paa nu at kunne erholde, lader ieg herhos følge 1.

Om nu dette Forslag maatte finde allernaadigst approbation, eller hvorledes man sig herudi videre skal forholde, derom venter ieg, igiennem Deres Høigrevelige Excellences naadigste Fortolkning, med første at vorde underrettet.

Forblivende i dybeste Ydmyghed (osv.)
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 10. Septemb. 1761.

Udskrift:
A Son Excellence
Monseigneur le Comte de Holstein,
Comte de Leclreborg &c.
Chevalier de V Ordre d’Elefant, Consemer Privé
au Conseil du Roi, Premier Secretaire
de la Chancellerie Danoise &c. &c.
Ã
Copenhaguen.