Langebek, Jacob BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard FRA: Langebek, Jacob (1750-02-10)

10. Februar 1750.
TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS.

Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancellie Raad.

Ieg har den Ære herved at tilbagesende den mig i gaar tilskikkede piece, som ieg med lige saa stor Fornøielse har giennemlæst og finder ligesaa grundigen udført, som de forige. Det fattes nu alene, at Min Hr. Cancellie Raad tager den faste Slutning, at give disse sine saavel udarbeidede Stykker for Lyset. Han kan slet ikke tvile om Bistand af Publico, i sær af dem, som ere Elskere af Genealogien og Historien, og tillige Kiendere af den Accuratesse, der behøves i disse Videnskaber, hvortil disse Prøver kan ansees som Modeller.

I dette Stykke har ieg vel ikke noget af Vigtighed at erindre. leg seer, at i et Document hos Spangenberg 1 staaer et urigtigt Aarstal MCCCVII i Stedet for MCCXCVII. Ieg troer snarere, at det er en Trykfeil, at X. er glemt, end at Auctor skulde have læst uret, som hænder sig ofte ved de skiødesløse Settere i Trykkerierne, og ieg selv veed af Erfarenhed 2.

Ellers maae Min Hr. Cancellie Raad forlade mig, at ieg endnu giør en liden diplomatisk Erindring, eller rettere nogle dubia, angaaende Dag og Datum af visse anførte Diplomata 3. — —

Hr. Cancellie Raaden giør mig en behagelig Besværing, naar Han anmoder mig at opsøge noget enten i mit Archiv s. 123eller i mit eget Giemme, som kan være til Tieneste i hans berømmelige Forehavende. Intet kan mere glæde mig, end at kunne gaae enhver til haande, som skriver, ikke for at skrive, men for at oplyse Historiens Sandhed. Ieg sender herhos en rigtig Afskrift af det forlangede Document, som ieg endeligen fandt i Archivet. Ieg mener, det kan lige saa snart være Bugislav VII. som Bugislav VIII. og det bliver intet argument, at det ikke kan være Bugislav VII., fordi Genealogisierne legge ham ingen Børn til; thi lige saa vel, som de har kunnet glemme Sophia selv ude, har de og kunnet udelade hendes og Bugislai Børn; dog tænker ieg, at man vel af andre Diplomatis skal faae den Knude opløset 1.

Min Hr. Cancellie Raad forlader min brugte Vidtløftighed, og at ieg svarer Ham paa Dansk. For det øvrige lever ieg med allerstørste Hengivenhed

Høistærede Hr. Cancellie Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 10. Febr. 1750.