Langebek, Jacob BREV TIL: Sommelius, Gustav FRA: Langebek, Jacob (1764-08-11)

11. August 1764.
TIL GUSTAF SOMMELIUS. 1

Høiædle, Høistærede Herr Professor!

Herr Professorens meget angeneme Skrivelse af 16. Iulii er mig ved Hr. Segerdal rigtigt leveret, tillige med den Pakke, som Hr. Professorens Godhed havde bestemt mig. De 2de Adelsmænds orationes vare mig ganske kiærkomne, og ligeledes Fru Margr. Langes Oversætninger, hvoraf ieg dog før havde et defect exemplar. Skulde flere saadane Bøger ved Tilfælde forekomme, formoder ieg, Herr Professoren har mig i gunstig Paatanke, i sær de af Seculo Reformationis, saasom M. Petri Laurentii, M. Christierni Petri og Franc. Wormordi Skrifter, M. Claus Tøndebinders s. 380Psalmebøger etc. Missale Lundense, Breviarium Lundense og deslige ere vel ikke nogen tid at tænke paa. Herr Professorens Beskrivning om Lunds Gymnasium etc. 1 har særdeles meget behaget mig, og skal opmuntre mig til, i alle de Maader ieg kan, at understøtte dette Hans saa vel begyndte berømlige Arbeid. Gud give, ieg alene raadde om saa meget, som ieg gierne dertil vilde contribuere. Hr. Professor Brings Oplysninger om endeel af de Orters Navne, som ieg i fior gav mig den Frihed at anmode om, har giort mig megen Tienest, og ieg vilde ønske, at den gode Herre vilde bevise mig den Godhed paa lige Maade at forklare mig de øvrige, ligesom ieg og ved Leilighed vil vente Hr. Professorens Tanker om nogle af samme gamle Navne. Ieg takker skyldigst for den sendte Fortegning over Disputationer i Svenske Historien, men, som ieg har disse alt tilforn, vil ieg i det sted udbede mig den Godhed, at, om nogen ny Disp. in Historia et rebus patriæ enten af Hr. Pr. Brings eller andres i de 2. à 3. sidste Aar ere udkomne, Hr. Professoren da maatte behage ved Leilighed at forskaffe mig dem.

Af vore gamle Disp. ved Magister-Promot. ere mig siden i fior ikkun ganske faa forekomne, af hvilke ieg herhos sender Udtog. Naar ieg efterhaanden kommer over flere, skal ieg ikke glemme at give Kundskab derom. Følger tillige herhos nogle Navne af Prester i Skaane for Reformationen, som ieg har fundet nævnte i gamle Documenter, uden videre Omstændigheder dennem angaaende. Et Synodale Lundense af 1586. lader ieg og nu medfølge, og veed ei rettere, end ieg jo har flere af det Slags, naar ieg faaer tid at opsøge dem. Ellers er mig forekommet et gl. Manuscript af Lundiske Synodalier bragte i en systematisk Orden af Magno Matthiæ 1594. 2, hvilket ieg, om Hr. Professoren det forlanger, skal lade afskrive og oversende. Dersom Hr. Prof, ikke allerede har K. Christ. III. Benaadingsbrev s. 381paa den aarlige Rente udlagt fattige Prester i Skaane, Bat. Kh. 9. Maji 1555., skal deraf gierne gives Copie 1

Om Erkebiskop Eskild kan af de Materialier, som findes baade i Inden- og Uden-landske trykte bøger, naar de blive samlede, skrives en vaker Afhandling. Men at finde mange utrykte anecdota om denne navnkundige Mand, vil vel nu omstunder være forgieves at haabe. Saxo og Hvitfeld, de smaa adskillige medii ævi Krøniker, Series Epp. Lund., Magnus Matthice, Bringii Monum. Scan., Pontoppidani Skrifter, og Mølmans piece om Eskils Stamme i det Kiøbenhavnske Societets Act., Tom. II. maae vel her giøre den beste Nytte. Ieg ønskede ellers gierne, at man ikke giorde alt for stor Heros af denne Mand, som vel havde store Dyder, men og sine store Lyder.

Naar Hr. Professoren skriver Hr. Provsten Lorich 2 til, beder ieg forsekre hannem, at det skal være mig en sønderhg Fornøielse, om ieg ved god Leilighed kunde give ham nogen Efterretning om hans Familie og Forfædre. Men for denne Gang er ieg ikke i Stand dertil. Ieg er ellers tilforn derom anmodet af Hr. Lector Sotberg 3. Saa meget kan ieg glæde Hr. Provsten med, at ieg nyligen i en stor Herres Bibliotek har fundet Keiser Ferdinandi I. Nobilitations brev for de 2de Brødre, Melchior Caspar Baltasar og Andreas Lorichs, date ret Wien 22. Febr. 1564. Samme er paa Pergament skrevet, og Vaabenet derudi malet, synes dog ei have været Original, siden der intet Sigill har været under, men er vist nok en samtidig og autentique Copie og er uden tvil selv samme exemplar, som Hr. Revisions Secretereren har seet i en Dansk Catalog. Hvilken Catalogue er den over Sl. Hr. Etats Raad og Professor And. Højers Bibliotek, som blev solgt her i s. 382Kiøbenhavn 1740., hvor der blandt Manuscripterne in folio Nr. 31. findes dette Nobilitations brev, men udgives der uretteligen for Original.

Skulde Herr Professoren have et eller andet at ville oversende mig, da kunde det beleiligt komme med Hr. Assessor Brocman fra Stokholm, som ieg med første venter over Lund og her til Staden. Ieg forbliver med største Høiagtning

Min Høistærede Herr Professors
tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 11. Aug. 1764.

Derefter følger Langebeks „Svar paa de Poster, som forlanges Underretning om af Det Danske Selskabs Begyndelse“.