Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1754-03-29)

29. Marts 1754.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Hr. Geheimeraad og Greve,
Naadige Herre!

Deres Excellences naadige Skrivelse af 26. Febr. har ieg forlængst rigtig bekommet, og takker underdanigst for de angeneme Udladeiser og naadige Gratulation til mit Indtræd her i Societetet, som D. H. Exc. udi samme behager at glæde og ære mig med. Hvad Deres Excellence nu atter naadigst paalegger mig om Svenske Acta Academica at forskaffe, skal ieg, saa vidt mueligt, hørsomeligst efterkomme, har og allerede tilforhandlet mig adskillige Ting, som ieg haaber, ved Hiemkomsten ikke vilde blive D. Exc. ubehagelige, ligesom ieg ogsaa har giort Bekiendtskab med en god Commissionaire, som i de Sager siden kan blive D. Exc. og os alle til Nytte. Han heder Ekholm, er Notarhis her ved Bog-auctioner, og saa vidt ieg har handlet med ham, tykkes ikke være ubillig. Endskiønt det ikke skeer uden en Hoben Møde og Bekostning, saa har ieg dog siden sidst ikke heller været uheldig i at faae communication s. 212af en heel deel artige Sager, hvoriblant nogle Liflandske Documenter af XIII. og XIV. seculis, da de Danske Konger eiede Estland, hvilke vi ikke finde hos os selv. Her er Mængde af excellente Ting, som kunde blive pnblico til stor Tieneste, om de vilde ud dermed: det er med største Lempe, ieg maa søge at lokke det ene ud efter det andet, og troer, at her endnu kunde profiteres ret meget, hvem der havde tid at ligge her et Aars tid endnu. Imidlertid har ieg hid indtil taget med alt, hvad ieg har kunnet over- komme, men kan nu ikke længere opholde mig her i Stok- holm end til en 14. dage efter Paaske, da ieg paa en Maaneds tid begiver mig til Upsal, hvor og bliver noget for mig at giøre. Om ieg siden skal tage Veien igiennem Vestergøtland tilbage til Kiøbenhavn, eller fortsette Reisen over Lifland, Pomern og Meklenborg, er ieg endnu uvis om, da det til dels vil komme an paa de Omstændigheder der hiemme, som ieg efter min første bortreise er bleven sat udi. Dog ønskede ieg helst, om det kan skee, at fuld- føre sidst bemeldte Reise, medens Sommeren nu er forhaanden. En forneme Mand her af Landet har tilskrevet mig, at han iblandt sine Familie-Papirer har fundet en Original af Frid. 3tii Haandfæstning, som uden tvil er det Exemplar, den Skaanske Adel har haft i Forvaring. Piecen er saa meget curieusere, som man veed, hvor det gik til under Souverainiteten, at de rette Originaler ikke kom for dagen, og haaber ieg at skulle af denne faa en emplet til det Kongl. Archiv. Samme Mand har ellers tilskikket mig en Hoben gamle Danske Kongebreve af C. 3tii og Frid. 2di tider, som vel ikke ere af de mest vigtige, dog altid have noget godt udi sig. Deres Excellence forlader min Vidt- løftighed, og naadigst optager mine Ønsker om et bestan- digt Velbefindende, under hvilke ieg har den Ære uafladeligen at forblive

14*

Deres Høigrevelige Excellences
underdanige tiener
I. Langebek.

Stokholm d. 29. Martii 1754.