Langebek, Jacob BREV TIL: Deichman, Carl FRA: Langebek, Jacob (1750-06-13)

13. Juni 1750.
TIL CARL DEICHMAN.

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancellie Raad.

Med megen fornøielse har ieg modtaget Deres seneste kiære Skrivelse af 25. Maji, hvis Indhold ieg nu i Torsdags berettede i det Kongl. Danske Selskabs forsamling paa Charlottenborg, da det af samtlige Lemmer blev samtykket at indtage deres Velbyrdighed til Medlem derudi. Ieg tviler ikke paa, at io vor Secreterer, Hr. Assessor Ramus, i Dag tilmelder Dem det samme i Selskabets Navn. Ieg vil da ikke saa meget gratulere D. V. som os selv, naar vort Tal saaledes bliver forøget med verdige Medlemmer. De Undskyldninger, som D. V. i Anledning af en og anden Artikel iblandt vore Leges behager at bruge, anseer ieg for Prøver af Deres Modestie, og er paa Selskabets vegne meget vel fornøiet med, at De er Elsker af Fædernelandets Sprog og Historie, og at De har Villie og Attraa til at tiene Selskabet efter Deres Kræfter og Formue. Vore vedtagne Love forbinder ingen over sin Ævne, men alene tilholder enhver, ikke at forsømme nogen god Leilighed, naar noget maatte forefalde, der kunde være Selskabet til Ære eller Nytte.

I Anledning af D. V.s Brev til Monsr. Riis, maa ieg endnu have den Ære at besvare følgende Poster:

(1) Angaaende Douceuren ved Indtrædelsen, da, naar man har med Studerede og raisonnable Mænd at giøre, stilles til deres egen Godhed, hvad de give vil, dog at det ikke er under 20 Rxdlr. Den i Artikelen tilføiede Clausul, efter Omstændighederne og Selskabets Godtfindende, sigter alene derhen, i fald nogen skikkelig Mand, som iust ikke havde Forraad af Studeringer og curieuse Sager, beviiste nogen sønderlig Lyst og Attraa at gaae ind med i Selskabet, aleneste for at befordre det med sit PengeTilskud s. 128(hvilket ogsaa sandelig er en Merite), da kunde man forud bruge nogen Betingning.

(2) Siden vor Secreterer i Selskabets Navn skriver D. V. til, saa behøves ikke at tilskrives det hele Selskab, men ikkun simpliciter at svare ham, at De imodtager Selskabets Tilbud etc. Hans Navn og Titel er Jonas Ramus, Assessor i den Kongl. Hof Ret paa Christiansborg Slot og Secreterer i det Kongelige Danske Selskab.

(3) De Bøger, som Mr. Riis viiste mig Liste paa, kand D. V. med al honneur indskikke til Selskabet, vi faaer dem ikke af alle saa gode, og det er en Sag, som alene dependerer af enhvers egen Godhed og Leilighed.

I det øvrige skal det være mig en Ære, stedse og med en særdeles Høiagtelse at forblive

Velædle og Velbyrdige
Hoistærede Hr. Cancellie Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Kiobenh. d. 13. Iunii