Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1760-02-03)

3. Februar 1760.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Herr Geheime Raad,
Greve og Ober Secreterer,
Naadige Herre.

I Henseende til at det Kongelige Geheime Archiv mig allernaadigst er fortroet, hvor de fornemste originale Acter, til den Kongl. Souverainitet henhørende, ligge forvarede, holder ieg det for min Pligt, hos Deres Høigrevelige Excellence underdanigst at forespørge mig, om det ikke skulde være mig allernaadigst tilladt, de samme ved Trykken at bekiendtgiøre 1, tillige med hvis andet, som ieg enten selv maatte eie eller hos andre kunde faae meddeelt, denne lykkelige Forandring her i Rigerne vedkommende, hvorved den Kongelige Enevolds og Arve-Rets Historie, som i mange Skrifter hidindtil har været adspredet og med adskillig s. 289Urigtighed beblandet, kunde paa eet Sted haves samlet og blive tilforladeligere oplyst. Skulde i Anledning af Souverainiteten i Aar blive holdet Iubileum, var et saadant Skrift fornødent til at giøre Festen mere høitidelig, men skeer det ikke, er der dog ingen Tvil paa, at jo dette Skrift usigeligen vil forøge og bestyrke den tropligtskyldige Glæde, som enhver Undersaat finder hos sig, ved at erindre en saa ønskelig og merkværdig Begivenhed og de lyksalige Virkninger, som det Kongelige Huus saavelsom disse Riger og Lande nu i et heelt Seculo deraf have prøvet, og fremdeles ved Guds Bistand til Verdens Ende ville fornemme. Efter Hundrede Aars Forløb, da hverken Børn eller Børnebørn af de da levende nu ere i Live, kan man saa meget friere udgive, hvad man kanskee ellers tog i Betragtning udi Mands Minde at lade komme for Lyset; Tilmed er formodeligen det meste længe siden Stykkeviis bleven bekiendt.

Til at give dette Verk saa meget større Prydelse, holder ieg for, der burde stikkes i Kobber et smukt Portrait af Kong Friderik III. samt Souverainitets Medaillen, og endelig Arve-Hyldings Acten, hvoraf et Malerie findes paa Kunst Kameret. Ieg formoder, at Verket vil finde endeel Liebhavere, og tør vente ved Subscription at faae Omkostningen nogenledes gotgiort, saa at ieg ikke skulde behøve at blive Hans Majestets Casse dermed besværlig. Men om Dronningens Portrait skulde tages med, saavelsom de fire Hoved Mænds, nemlig Hannibal Sehesteds, Christoffer Gabels, Biskop Svanes og Præsident Nansens, vilde kanskee Bekostningen blive mig for voxen.

Ieg indstiller til Deres Høigrevelige Excellence, om det behager Dem, derom at giøre nogen allerunderdanigst Forestilling til Hans Kongelige Majestet, eller alene meddele mig Deres Excellences egen naadige Betænkning, som ieg, saa snart mueligt, maatte underdanigst udbede mig, eftersom Tiden snart løber bort, og der saavel til Kobberstikningen som til Verkets Forfatning behøves endeel Tid og Arbeid. Det vilde være saa meget sikrere for mig, om ieg [maatte] vorde allernaadigst befalet, hvilket helst maatte finde s. 290Bifald, at udgive enten en Historie om Souverainiteten, oplyst af Documenter, eller allene en Samling af Acter og Documenter, som oplyseSouverainitets Historien. I dessen Forventning ieg i dybeste Ydmyghed uafladeligen forbliver

J. Langebeks Breve.

19

Deres Høigrevelige Excellences
Min naadige Herres
underdanigst tilgivne tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 3. Februar 1760.

Langebeks egenhændige Udkast til hans „Souverainitets-Historie“ findes i Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml. 906, Fol. med en Del tilhørende Papirer. (Dokumentsamling smst. 907 — 8 Fol.) Efter senere Afskrifter er denne Historie i den nyeste Tid udgiven af J. H. Bang.