Langebek, Jacob BREV TIL: Deichman, Carl FRA: Langebek, Jacob (1750-08-01)

1. August 1750.
TIL CARL DEICHMAN.

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancellie Raad!

Ved min nyelige Hiemkomst fra Landet, hvor ieg paa nogle Uger har søgt en liden Forfriskning, forefinder ieg min Hr. Cancellie Raads meget kiærkomne Skrivelse af 22. Iunii 1 og glæder mig, at den Sag med hans Indtrædelse er nu kommen i Rigtighed. De 50 Rixdaler, som Deres Velb. har den Godhed at erlegge til Selskabets Casse, har ieg i Assessor Rami Fraværelse hos Hr. Iustitz Raad Soelberg 2 i dag imodtaget og for qvitteret, og aflegger paa s. 129samtliges Vegne den allerskyldigste Taksigelse. Selskabet er nu gandske adspredt, og bliver vel ikke igien samlet for Michaelis Tider, men ieg tviler ikke paa, at jo enhver vil være fornøiet over saa anseeligt et Indskud, som vidner om D. Velb.s genereuse Gemyt og Patriotiske Kiærlighed for Fædernelandets Sprogs og Histories Opkomst. De 2. Rixdlr. som gives til hver Quartal, skal, naar Tid er, efter givne Anviisning hos Hr. Iustitz R. Soelberg bli ver indfordret. Det skal være mig kiært, om Deres Raadstues gamle Document er blive hans Excellence Hr. Geheime Raad Greve af Holstein 1 tilsendte, thi ved den Leilighed er ieg vis paa at faae dem til Eftersyn og Brug. Skulde D. V. have Bekiendtskab i andre Kiøbsteder i Norge og kunde forskaffe os noget til Laans af deres gamle Brevskaber, skede Selskabet en stor Fornøielse, thi som man har størst Mangel paa Norges Riges Antiquiteter, saa vilde Publicum finde sær Behag udi at see noget til Oplysning i de samme opdaget. I det øvrige har ieg den Ære med bestandig Høiagtelse at forblive

Velædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancellie Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Khavn d. 1. Augusti 1750.

Af Nyt maa ieg melde, at den yngste Greve Laurvigens Gemahl er i Morges bleven forløst med en ung Greve 2, hvad andet Nvt her i disse tider er forfaldet, kand %j haves af Berlings Avisem 3.

J. Langebeks Breve.

9