Langebek, Jacob BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold FRA: Langebek, Jacob (1763-06-29)

29. Juni 1763.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Hvad tænker Herr Assessoren om mig, som har taget imod tvende Hans kiære Breve, og nu først giver Ham eet igien. Ikke er, Gud skee Lov, Sygdom skyld i denne Forsømelse; thi ieg har i dette ganske Foraar befundet mig temmelig vel. Ikke heller kan ieg sige, at mine lærde Forretninger ere Aarsag derudi, thi de drives ei med større Flid end sædvanligt. Snarere kan ieg beskylde en simple Glemsomhed eller rettere Opsettelse fra en Tid til en anden, som mest er kommen af adskillige indfaldne Hus-Syseler: først at ieg allerede før Paaske maatte uformodet flytte ind i andre Rum, dog i mit eget Hus, for at overlade til en Greve mine hidindtil beboede Værelser, dernæst haft en s. 365anseelig reparation for paa de Rum, ieg nu iboer, som endnu ikke ere i fuldkommen stand, endelig er 11. Iunii kommen til, som er vor Omslags Termin og varer hele Maaneden igiennem, hvilken og har givet mig en deel at bestille, ei alene i Henseende til mine egne smaa Financer, men endog med de Klarupske Arvinger, som nu ere blevne ganske skilte fra hinanden, saavelsom med SI. Klarups Stiftelse, for hvilke ieg har en anseelig Deel i Directionen 1. Men med alle disse Undskyldninger kan min Ven have Aarsag til at være misnøiet med mig, som betager Hannem den Fornøielse, ieg troer Han finder i at see Brev fra mig. leg dømmer Ham af mig selv, thi naar det varer noget længe, imellem ieg faaer Brev fra Ham, er ieg gierne misnøiet, ikke af Fortrydelse eller Vrede, men af Frygt for Hans Helbred og af Mangel paa den Fornøielse, ieg finder i Venskabets Fornyelse ved idelige Skrivelser, som maae oprette Tabet af mundlige Samtaler. I fior havde ieg gierne ønsket Herr Assessoren havde besøgt mig, thi da havde ieg skiøn Leilighed at logere Ham i mit eget Hus. I Aar er vel mit Ønske det samme, men formedelst Greve Holks 2 Familie er her nu ikke et Rum til overs i Huset. Dog det kan være lige meget, Staden er stor, og min Kiære Herre skulde ikke frygte for, at enten Logis eller Reisen skulde falde Ham bekostelig, naar Han alene vil unde mig den Glæde at see og tale med en saa fortrolig og nyttig gammel Reise-Compagnon.

Men at komme til Min Herr Assessors Breve, da takker ieg skyldigst for det, som ethvert af dennem haver medfulgt, leg seer, at Han bestandig tænker paa min Smag, og ieg troer, Han fremdeles giør det samme, naar noget forekommer, som kan tiene mig. — — Ieg vil med det første vente de Ting, som Hr. Assessoren har at sende s. 366mig, ligesom ieg og igien ved første Leilighed skal sende, hvad ieg har lovet. — — Ieg skal tillige sende Arnesons Skrift om den Islandske Rettergang, som Ericson har udgivet 1. Det var ikke Ericson, som engang copierede noget for Min Herre, men, om ieg ret erindrer, var det Jon Mortenson 2 Ericson laae da paa Borckens Collegio, men er nu Professor i Sorøe. Assessor Wessmans Død og slette Tilstand har giort mig meget ondt. Min Herre paaminder sig vel, at Sl. Wessman havde hiemme hos sig en hel Hob af de Skaanske originale Documenter. Mon de være komne tilbage igien i Archivo? Hvor er Samlingen af hans Reise for nogle Aar siden bleven af? Skulde han ikke have efterladt sig nogle gamle rare Bøger enten Svenske eller Danske, som han foregav at have faaet paa sin Reise i Skaane? Ieg længes at see Brings Disp. cle Fide Monum. Island., og ellers om noget andet Nyt in Hist, et Antiqv. Sveogoth. er udkommet. Af Suhms Piecer skal ieg sende nogle, som ere tryktp for sig selv, nogle ligge endnu i Manuscript, og skal komme i en ny Tome af Societetets Skrifter. Rector Schøning har udgivet en Beskrivelse over Trondhiems Domkirke, som koster 2. Rigsdaler. Lad mig vide, hvad vi har at haabe om Ihres Lexico. Vilde og gierne vide, om Ichsell 3 aldrig kom tilbage til Sverige, eller om han endnu er udenrigs, og hvad Aarsag dertil kan være.

At ieg nu endelig og skal skrive et Ord om den vigtigste Artikel i Herr Assessorens trende sidste Breve, da har ieg længe siden giort mig Umag for en Islænder, som I gode Herrer deroppe kunde være tient med. De fleste, som her ere, legge sig mest paa Theologie og Iura, og i det høieste tillige paa Philosophie og Hist. Naturali. Faa ere her, s. 367som har nogen Indsigt i Antiqviteterne og de gamle Skrifter og Sprog, og af de faa ere nogle saaledes engagerede, al de ikke vil forandre, de andres Levemaade er saadan, at ieg ikke kan recommendere dem, thi at bebyrdes med en Sølere efter en anden, var ikke nyttigt. At opsende et ungt Menneske, som var ganske rude i de gamle Skrifters Læsning og Fortolkning, naar han ellers var skikkelig og vel grundet i det Latinske Sprog, var kanskee det beste, thi han kunde ved Flid og Øvelse blive god: Men ieg kan ei vide, hvorvidt dette Forslag finder Hans Excellences Bifald 1. Saasnart ieg derom bliver underrettet, skal ieg videre erkyndige mig. Ellers tykkes mig, at, siden Herr Assessoren selv besidder saa meget Kundskab i de gamle nordiske Sprog, at en Islænder kunde undværes, de gode Herrer da giorde best, at tillegge Herr Assessoren den liden Løn og lade Hannem derfor arbeide saa meget i de gamle Sager, som Hans Tid kunde tillade 2. Imidlertid vil ieg bede ved Tilfælde anmelde for Hans Exc. Hr. Grev Bonde min underdanige respect og Forsikring, at ieg med den allerstørste Fornøielse vil søge at udrette Hans Excellences naadige Befaling, saa meget mere som det er en Sag, der sigter til Publici Nytte. — — Til den Helsinglandske Reise ønsker ieg megen Lykke og mange nye decouverter. Glem mig ikke, om i Stædernes Archiver noget Document af gamle Danske Konger skulde findes. Flittig Helsen fra min liden Familie, som endnu bestaaer alene af to, men ieg har nu Haab om, inden Aarets Udgang, at see ved Guds Bistand nok en Arving i mit Hus. Ieg forbliver med den sædvanlige Tilgivenhed

Min Høistærede Herr Assessors
stedse forbundne Tiener og Ven
I. Langebek.

Khafn d. 29. lunii 1763.

s. 368P. S. Dersom Hr. Doct. Corylander endnu er i Stokholm, da beder ieg venligst at helse hannem og forsekre, at ieg ikke rettere paaminder mig, end at ieg io allerede ifior ved nogen Reisende gav hannem Svar paa Herr Silverskiolds 1 Promemoria, nemlig, at af alt det, han forlanger, findes her aldeles intet, undtagen Bytesbrevet med Hr. Mogens Krabbe til Wegholm, eller rettere Krabbes Gienbrev til Kongen, hvoraf ieg veed, at ieg lod skrive Copie, som ieg vilde oversende 2. Skulde Hr. Doctoren samme ei have bekommet, skal ieg paa første Anfordring strax giøre ny Anstalt.

Dersom Iohannis Magni Metropolis skulde nogen tid forekomme, da maa Min Ven endelig kiøbe den, om den og meget dyrt skulde betales. Rudbeks Atlantica nogenledes complet bliver vel aldrig for mig at tænke paa. Skulde og ved sær Hændelse komme for nogle fordums Missalia eller Breviaria, Svenske eller Danske, vilde ieg gierne vove noget derpaa.