Langebek, Jacob BREV TIL: Suhm, Peter Frederik FRA: Langebek, Jacob (1752-05-06)

6. Maj 1752.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

Høiædle og Velbaarne
Høistærede Hr. Etats Raad!

Om ieg end ikke ved Skrivelse gratulerede til overstandne Bryllop, saa haaber ieg dog, at Hr. Etats Raaden har den Tanke om mig, at ingen af et mere oprigtigt Hierte end ieg kan og vil ønske Ham og Hans kiære Frue Bestandighed af Fornøielser i Deres saa lykkeligen begyndte Ægteskab, og alle de Velsignelser, som Himmelen har at glæde og belønne saa dydigt, saa yndigt, saa elskværdigt s. 147et Par med, hvilket ieg alene for Ceremonies Skyld med disse faa Ord ikke har villet efterlade skriftligen at bekræfte.

Hr. Etats Raadens sidste Brev af 15. April var mig meget kiærkommen, men endnn mere kiært, da ieg i overgaars af Hans Excellence Hr. Admiralen 1 fik at vide, at Brylloppet paa den bestemte Dag lykkeligen var gaaet for sig. Kan det hielpe noget at tømme Glas paa nygifte Folkes Sundhed, saa kan Etats Raaden forsikre sig, at Han i mange Dage paa den Maade vil blive erindret snart hos den ene, snart hos den anden af sine Venner her i Kiøbenhavn.

Etats Raaden, i sit kiære Brev, raader mig at følge sit Exempel i at tage en Hustru, men Han giør mig tillige bange derfor, naar Han mener, at Læsning og Lyst til Bøger derved skulde falde bort. Gaaer det saaledes med Ham, da veed ieg ikke, om Han derved har giort vel i at gifte sig. Ieg mener, at man kan sætte sig paa den Fod, at man baade kan gifte sig og derhos vedligeholde den Kiærlighed, man har for Studeringer. Den Lyst at blade i de omskrevne store folianter er kun en Overgang, siden tager man vel til takke igien med de andre formater.

Rector Schønings Brev 2 har ieg denne gang ikke Leilighed at besvare, men beder Etats Raaden have den Godhed at melde ham min Hilsen, og at ieg i den omskrevne Materie har talet med Iustitz Raad Hielmstierne, som lovede at have et vaagent Øie med, i fald noget saadant skulde indkomme. Iustitz Raad Hielmstierne takker meget for Etats Raadens oprigtige Omhu for ham; det tegner nu til Bedring med ham. Men den unge Greve Holstein er endnu meget svag, og vilde blive en stor Hiertesorg for hans gamle Forældre, om han skulde falde af. Professor Hübner reiser nu udenlands, han har Lassens Stipendium, som er 300 Rdlr. om Aaret, derforuden har Hans Majestet tillagt s. 148ham i fire Aar 300. Rxdlr. aarligen 1. I gaar holdt Assessor Ramus Ja ord med Frue Lemvig. Landsdomer Thestrup forlader nu Kiøbenhavn for at opholde sig ved sit Æmbed i Jylland 2. Luxdorf og Leegaard ere antagne til Commissarier i Seidelins Stervboe; det var en lykkelig Død for mange 3. Mere Nyt vil ieg ikke skrive om, thi ieg veed, at De i Trundhiem læser aviserne, og at Admiralen tilmelder de fleste particulariteter, her forefalder. Vil aleneste slutte, som ieg begyndte, med at ønske al bestandig Velstand, Sundhed, Fornøielse, og alt det Gode, som en Ven en anden ønske kan, bedende min underdanige respect og Lykønskning til Hans dydige Frue at anmelde, Forblivende med uafladelig Hengivenhed

10*

Høiædle og Velbaarne
Høistærede Hr. Etats Raad
Hans tienstskyldigste og
ærbødigste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 6. Maji 1752.