Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-10-31)

31. Oktober 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Ieg glæder mig, at D. V. ikke har taget min sidste dristige Begiering ilde op, og kand ikke andet end med største Taksigelse erkiende, at D. V. saa hastig gav et gunstigt Svar og i gaar, d. 30. Octobris, tilsendte mig de forlangede 10 Rdlr. Hvad Lexicon angaaer, da stræber ieg vel det bedste ieg kand, men er dog endnu ikke kommen længere end til det ord Hiort. Ieg har siden ikke seet den Person, som forleden bød sit Arbeid til ved bemte Lexicon, ikke heller kand ieg faae Spor paa andre, som vil driste sig dertil. Mr. Wadskiær er i fuld arbeid med inscriptioner til Raadstuens Illumination. Biskopens Huus bliver betrokken med grønt Damask og Hermelin med Flitter Guld om Porten 1. Det siges endnu, at Geh. R. Carl s. 86v. Holstein skal med første gaae til Rusland, samt at Wind 1 skulle gaae til Sverig, og Bernstorph 2 igien til Paris. Nogle vil sige, at Kongen af Preussen skal offentligen have erklæret sig for Keiserens og Frankriges Partie, og at han har ladet giøre 30000 Rustvogne, hvorpaa han vil føre sit Infanterie frem, og spænde Cavalleriet for. Er det sandt, da vil det give en stor Forandring i Spillet: Men vor Herre kand giøre alting godt. Og skulle bemeldte Konge hielpe Keiseren at udføre sine prætensioner imod Dronningen af Ungern, og Keiseren og Frankrig igien hiemle ham Slesien. Men man tviler paa, at Kongen af Polen og endeel andre Rigsførster sidde stille derved. Ieg lever med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kh. d. 31. Od. 1743.

P. S. Følger et tydsk Vers, og et par Vers fra Wadskiær.