Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1761-12-20)

20. December 1761.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaarne Hr. Geheime Raad,
Greve og Ober Secreterer, Naadige Herre!

H. K. Ms. Allernaadigste Villie, som D. G. Exc. ved naadigst Skrivelse af Gaars dato behager mig at tilkiendegive, angaaende Carterne, som findes i det Kongl. Geheime Archiv, skal med allerunderdanigste Hørsomhed blive efterkommet 1. Men ieg maae heraf tage Anledning at giøre følgende underdanige Erindring. Udi den Høistsalige Konges tid ere endel af Archivets Carter med H. Ms. tilladelse, formodentlig til Hans Ms. tieneste, udlaante til H. Exc. Hr. Greve Daneskiold, da Chef for Marinen, og Eet til H. Exc. Hr. General Numsen, da Ober Krigs Secretaire, for hvilke begges Beviser i Archivet forefindes. Kan være, at de første endnu findes ved Holmen, og det sidste i Krigs Cancelliet eller dets Archiv. Ieg har bestandig ventet, siden ieg kom til det Kongl. Geheime Archiv, at disse Garter, naar de vare brugte, skulde blive tilbage sendte, uden at giøre Paamindelse derom; Men da det endnu ikke er skeet, og denne gode Leilighed, ved hvilken de til anden s. 341H. Ms. tieneste kræves tilbage, nu falder, skulde ieg underdanigst bede, at det maatte behage D. G. Exc. enten i eget eller Societetets Navn derom at lade giøre Anmodning paa vedkommende Steder, som uden tvil vilde have langt bedre Virkning, end om ieg paa egen Haand det giorde. Til den Ende lader ieg herhos følge Copier af de Beviser, som ligger i Archivet for de udlaante Carter. Ieg forbliver udi dybeste Ydmyghed

D. H. Exc.s
underdanige ringe tiener
I. L.

Kh. d. 20. Dec. 1761.