Langebek, Jacob BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav FRA: Langebek, Jacob (1758-09-05)

5. September 1758.
TIL CARL GUSTAV WARMHOLTZ 2 .

Velbaarne Herr Hof Raad.

Med megen fornøielse har ieg læst Herr Hof Raadets angeneme brev af 10. Augusti, og finder mig af dets behagelige Indhold i mange henseender flatteret. I sær er det mig usigelig kiært, at mit lidet Skrift om Bergverkerne har fundet Bifald hos en Mand af Herr Hof Raadets merite og Indsigt, og langt større Bifald, end ieg mig nogen tid kunde formode. Til continuation har ieg en hob Materialier samlet, men om noget deraf før næstkommende Sommer kan udkomme, tør ieg ikke love. Imidlertid arbeider ieg uden afladelse, om ikke derpaa, saa dog paa mange andre ting, som kanskee heller ikke skulle blive uinteressante. Herr Hof Raadets gunstige tilbud, at ville være mig til tienest med behøvende Sager i Svenske literaturen, er mig saa fordelagtigt, at ieg ikke skal forsømme ved tilfælde at betiene mig deraf. Torde hænde, Herr Hof s. 272Raadet maatte have en eller anden doublet i Svenske Antiquiteterne, som mig kunde fattes, omendskiønt ieg ellers allerede har en temmelig god Samling. Særdeles paaminder ieg mig, at Herr Hof Raadet i sin vakre Bogsamling havde nogle rare smaa piecer i Erici XIV. Historie, men der er vel neppe nogen doublet for haanden. For den af Herr Hof Raadet imod Monsieur Dreyer beviste mangfoldige Godhed takker ieg allerskyldigst, ligesom Herr Dreyer selv i Skrivelse til mig samme ikke noksom kan berømme. Den Helsning fra Herr D. Serenius var mig ganske kiærkommen, som ieg beder igien maa betales i samme Mynt. Endnu har ieg intet fornommet til Herr Hofman, som skulde komme fra Petersborg, men ieg vil dog haabe, han kommer inden Vinteren. Ieg har talet med Herr Etats Raad Hielmstierne om den anden Tome af Vo'iage d’Egypte; han lader formelde sin compliment, og sige, at han længe har haft et Exemplar for Herr Hof Raadet liggende indpakket, men har ikke vidst nogen leilighed at faa det opsendt. Det er noget stort at føre over land, og ieg frygter, at ingen Skibe mere gaaer nu herfra til Stokholm i dette aar. Imidlertid skal ieg høre mig om over alt. Pengene derfor, som er 4. Ducater, behager Herr Hof Raadet ved tilfælde at betale til vor Minister i Stokholm Herr Kamerherre Asseburg 1.

For naadige Fruen og Frøken Dotter udbeder ieg min respects formelding, hvornæst ieg har den Ære med en bestandig høiagtning at fremleve

Velbaarne Herr Hof Raadets
ydmygste og tienstskyldigste tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 5. Sept. 1758.