Langebek, Jacob BREV TIL: Suhm, Peter Frederik FRA: Langebek, Jacob (1750-05-20)

20. Maj 1750.
TIL PETER FREDERIK SUHM 1.

Min Høistærede Herre!

Hans tilsendte Dedication har ieg med Flid gienemlæst, og efter Befaling paa det skarpeste censureret, end til ufornødne Ord og Bogstaver at udslette. Hvad ieg her og der har skrevet oven over, staaer til Min Herre selv at antage eller forkaste. leg for min Part kan ikke lide, at eet og det samme Ord igientages for tidt i en kort Stiil, saasom her tre gange de Ord slig og eneste. Det mellemste slig kan gaae rent ud, det sidste forandres til saadan. Ligesaa kunde det første og sidste eneste forandres.

Ieg indstiller til min Herre, om der ikke skulde staae endeel gamle Philosophi deres Skrifter, eller og endeel gamle Grækers philosophi ske Skrifter.

Det Ønske, min Herre i Slutningen giør, er gandske godt, men ieg frygter det af nogle vil blive criticeret; Var derfor maaskee bedre ongefær saaledes at sette: Vilde ønske mig i Stand til at levere noget, som maatte være Deres Majestet til større Fornøielse, eller noget andet saadant, som Han selv best paafinder. Har ieg maaskee herudi været noget for skarp, da ligger min kiære Herres egen strænge Befaling derfor, saa Han ingen Aarsag kan have derover at blive vred paa

Sin ærbødigste og oprigtigste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 20. Maji 1750.

Udskrift:

Høiædle og Velbaarne
Hr. Kamer Junker Suhm.