Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1753-11-23)

23. November 1753.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Hoi og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Greve, Naadige Herre!

Deres Høigrevelige Excellence har ved min seneste Nærværelse i Kiøbenhavn 1 viset mig saadanne Prøver af sit høie Patrocinium, som fuldkommeligen svarer til alle de forhen beviiste og til den underdanige Tillid, som ieg, frem for til alle andre haver haft og endnu har til Deres Excellences besønderlige protection og Bevaagenhed for mig. Ieg holder mig lykkelig, om Deres Høigrevelige Excellence naadigst vil aname min igientagne underdanige Taksigelse, og troe om mig, at ingen skal knnne lade sig være mere angelegent, med et taksomt Hierte at erkiende og fremdeles at fortiene Deres Excellences Yndest og naadige protection. Hoslagte min allerunderdanigste Taksigelse, beder ieg allerydmygst, at D. Exc. efter naadige Løfte vil overgive i Hans Kongl. Majestets Hænder.

I Forgaars ankom ieg først her til Stockholm, og kan altsaa endnu ikke skrive stort derom, uden at alting lader her være meget dyrere end i Kiøbenhavn. Vederet er her endnu gandske mildt, og er i nogle Dage faldet smaat Regn, saaat Gaderne ere meget urene, og vil man have Vogn, saa koster hver liden tour imod 21/2 & Dansk, som vi hos os kan have for 12. Skilling. Slottet her, som hos os og udenlands er giort saa stort Væsen af, giør for Øinene ikke nær den parade som vores, ieg troer heller ikke, det er saa stort, i det mindste ikke saa høit. Med et Par af de s. 193lærde Mænd her har ieg alt talet, og haaber ved deres Hielp at skulle profitere noget retskaffent til min Samling. Vores Minister Grev Weclel-Fris 1, som har tilbudet mig al Høflighed og Tieneste, har allerede talt om mig og mit Ærende til adskillige af Rigs-Raadene, som noget formaaer, og vil i Morgen presentere mig for de samme. Naar ieg faaer været her lidet længere, skal ieg have den Ære nær- mere at tilmelde D. Exc., hvorledes ieg reüsserer. Forbliver imidlertid med allerdybeste respect

Deres Høigrevelige Excellences,
Min Naadige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Stockholm d. 23. Novemb. 1753.