Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1754-05-14)

14. Maj 1754.
TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.

Høibaame Hr. Geheime Raad og Greve,
Naadige Herre!

At ieg bruger den underdanige Frihed, hoslagte Monsr. Abilclgaards allerunderdanigste Memorial at tilsende, vilde Deres Excellence ikke til nogen Unaade optage. Saa meget dristigere tør ieg recommendere hans Ansøgning til Deres Høigrevelige Excellences naadigste Befordring, som det, i henseende til de mig allernaadigst anbefalede og til Publici Nytte paaarbeidende Verker, er mig meget om at giøre, at han i Kiøbenhavn maatte blive befordret til nogen liden Tieneste, hvormed han sig med Hustru og Børn kunde forsørge, at ieg saaledes, til gamle Tings Aftegning, altid kunde have ham ved Haanden som den, der ved lang Øvelse har forhvervet sig derudi et Slags Færdighed frem for mange andre. Om det legger nogen Vegt til Sagen, kan ieg berømme hannem, ei alene af en meget skikkelig Opførsel og besønderlig Flittighed paa Reisen, men endog af hans Indsigt i adskillige artige Videnskaber, hvorved hans Fæderneland hos Fremmede ingen Vanheder haver haft. Ieg vil aleneste her anføre, at han har paafundet en composition af Leer til Porcelain, hvoraf han nogle smaa Stykker her i Stokholm har ladet brænde, som temmelig vel er reusseret, og har fundet den approbation, at man her ved Porcelains Fabriquen har budet ham et Par tusinde Plåter, i fald han vilde aabne dem denne Videnskab, hvilket han dog ikke har villet giøre.

Ieg havde nu allerede været fra Stokholm, om ikke Mr. Abildgaard var falden i en Feber, som nu endeligen saa vidt er forbi, at han efter nogle Dage maae begynde at gaae ud. Saasnart ban derpaa kan taale at reise, begiver ieg mig paa en kort Tid til Upsala, hvorefter ieg i Guds Navn har resolveret at tage touren over Finland, s. 214Lifland, Preusen, Pomeren og Meklenborg, saa ieg vel ikke faaer Kiøbenhavn at see før ud paa Høsten. Kan ieg have den Fordeel af den øvrige Reise, som her udi Sverige, vil ieg holde mig lykkelig. Her i Stokholm liar ieg profiteret meget mindre af Selskaber og divertissements end af stændigt Arbeid, hvorved ieg haaber at bringe mit Fæderneland en ret god Fangst til, for saa vidt Mueligheden og herværende Omstændigheder det tillade. En heel Hoben academiske og andre sinaa Skrifter har ieg alt faaet til D. Exc.s tieneste, og tænker i Upsala flere at skulle be- komme. Videnskabs Academiets Handlinger har ieg nogle gange været efter paa auction, men de har altid kostet lige saa meget som paa bogladen, hvor man altid kan faae dem for noget over 20. Rxdlr. For øvrigt befaler mig fremdeles i D. Exc.s høie protection og Bevaagenhed, forblivende med dybeste Ærbødighed

Deres Høigrevelige Excellences
underdanige tiener
I. Langebek.

Stokholm d. 14. Maji 1754.