Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-06-25)

25. Juni 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

— — Hos Hr. Cancelli Raad Hoffman var ieg i Søndags til sidste Afsked, og fik af hannem indlagde Underretning om Vognen, hvorhos han bad formelde til D. V. sin allerskyldigste Hilsen; han reiser i denne Morgen. Af Nyt har ieg ikke hørt meget, siden D. V. reiste. H. K. M. ventes herind i denne Uge, og man mener, at H. M. vil spise paa Skibet C. Sextus tilkommende Torsdag. Samme Skib, vil nogle forvist sige, skal tillige med andre gaae til Engelland for at afhente princessen Lovise her til Danmark. Man mener, at Freden skal være saa godt som klar mellem Rusland og Sverig, paa disse conditioner, at Bispen af Lybek 1 skulle blive Konge, Findland gives tilbage, vi have Holstein imod en stor Summa, Hertugen af Cumberland blive Biskop i Lybek og have vores princesse &c. &c., om man ellers kand sette Tro til slige Tidender. Man siger, at Keiserens podagra begynder at forgaae, siden han kom ud af sin frankfurtiske Stilhed, over den gode motion, han haver fra eet Sted til et andet. En vis Herre, som nyligen er kommen i en stor Betiening 2, holder saaledes Huus med sine Collegis og underhavende, at alle de, der kand, siges at vil tage Afskeed; nogle ønsker mere ondt end godt for ham, men andre glæde sig ved det gamle Ordsprog (men maaskee i et falskt Haab), at strenge Herrer regiere ikke længe, og, helst naar de komme Iupiter for nær, skal de være høiest Fare for Torden og Lynild undergivne 3. Naar D. V. vil have den Uleilighed to gange om s. 72Ugen at læse mine fattige Breve, kand ieg gierne overkomme at skrive dem, men altid at have noget betydeligt Nyt at meddele, tør ieg ikke love, dog skal ieg ikke efterlade at spøre og bekymre mig derom. Des imidlertid skal det være mig en stor Ære, hver gang D. V. vil tillade, at skrive mig

Høigunstige Herre
Deres Velbaarenheds
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 25. Iunii 1743.