Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-01-08)

8. Januar 1743.
Til FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Ieg kand ikke efterlade strax at give D. V. tilkiende, at ieg i aftes rigtigen har bekommet D. V.s gunstige Skrivelse s. 27og den derudi indlagde Banco-Seddel paa 100 Rdlr., som ieg paa omskrevne Maade skal anvende og rigtig giøre Rede og Regnskab for. — —Tiden tillader mig ikke denne Gang at eftersee eller conferere med Hr. Iustitz R. Gram angaaende Omstændighederne med Lexicon 1. Saa meget erindrer ieg, at Arbeidet begyndte 2, saasnart Contracten var skreven, nemlig d. 23. Octob. 1741. Hvad Nyt angaaer, da har der vel andre meldet D. V., at Enkedronningen ligger farlig syg af Børnekopperne, hvilken Tidende een af bendes Laquais, som i Løverdags drog fra Clausholm, i gaar Morges har bragt Frue Grevinde Laurvigen 3, som derover er gaaet til Sengs.

I Løverdags blev Sl. Sechmand begraven, og er Etatz R. Schouboe 4 bleven Iustitiarius igien, ved hvilken Forandring man siger, at Mr. Lowsens 5 actier temmeligen ere faldne. Man mener nu, at Mr. Kleve faaer sin fulde Løn som Iustitz Secreterer. Etatz R. von Støcken 6 har faaet 200 Rdlrs. tillæg, Iustitz Raad Munch 7 200 Rdlr. og Assessor Albertin 8 200 Rdlr. Skibene, som skal udrustes, ere nu udnævnede, ligeledes alle Officererne. Den yngste Greve Laurvig 9 har faaet sin Ordre, at han skal staae under s. 28Commandeur Tønders Commando uden tvil paa den Norske Løve. Ieg forbliver med sædvanlig ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Kh. d. 8. Ianuar 1743.

Udskrift:
A Monsieur
Monsieur de Rostgaard
Conseiller des Conferences
du Roy
à
Kraagerop.

Franco.