Langebek, Jacob BREV TIL: Christian 6. FRA: Langebek, Jacob (1745-12-30)

30. December 1745.
Til Kong CHRISTIAN VI 1.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve-Herre og Konge!

Af den ringe Prøve, som nogle Deres Kongelige Majestets ringeste Undersaater understaae sig ved dette Aars Slutning allerunderdanigst at nedlegge for Deres Majestet, erfares allernaadigst, hvad vi i Selskab have foretaget os til den Danske Histories og Sprogets Fremme.

Den Kongelige Bevaagenhed, som Deres Majestet fra sin Velsignede Regierings Tiltrædelse allernaadigst haver yttret mod alle Videnskabers Elskere, haver opmuntret os til at skiønne paa Deres Majestets høist priselige Hensigt, og forvoldet, at vi, som før samlede enhver for sig, nu have oprettet et felles Magazin, for der, som een Mand, at arbeide til Felles og Fleres Nytte.

Publicum haver forlængst viist sig fornøiet med vores Foretagende, og det synes, som man fra alle Kanter samler sig for at tage Deel i den Oprigtighed, som vi allerunderdanigst s. 101betee. Men vores Verk vilde endnu komme i bedre Friis og Anseelse, om det blev bekiendt i Landet, at selv Lanclets Fader finder derudi allernaadigst Velbehag.

Allernaadigste Konge! Vort nys-begyndte Arbeid er at ansee som et nyfødt uselt Foster, der behøver Forsorg fra høiere Haand. Maatte det allernaadigst behage Deres Kongelige Majestet at give Barnet Navn, saa kunde det derved noksom beskiermes og finde Fremvext.

Det er i saadan Henseende vi fordriste os til, allerunderdanigst at indstille, om vort Foretagende maatte fortiene saa megen allernaadigst Bifald og Høi-Kongelig Naade, at Deres Majestet kunde beveges til at tage Selskabet under sin allernaadigste Beskyttelse, at det efterdags maatte bære Navn af Et med Kongelig Allernaadigst Tilladelse indrettet Selskab, eller det Kongelige Samlende Selskab til den Danske Histories og det Danske Sprogs Forbedring

Derved forfremmedes det Verk, som vi uden al anden Hensigt, end til Fædernelandets Ære, paa egen Bekostning have begyndt og til denne Dag fortsat: Derved opmuntredes vi i Arbeidet til at giøre os mere beqvemme til vigtigere Ting at i verk sette: De, som hidindtil have villet understytte vort Foretagende, blive desto mere ivrige i at tiene os, og Misunderne selv skulde mueligen falde paa vor Side: Vi kunde da med saa megen større Føie vente vort Tal formeret med anseelige Mænd, som baade kunde giøre Selskabet Ære og befordre dets Foretagende: Vi kunde da vente i Tiden fra Deres Kongelige Majestet saadanne allernaadigste Benaadinger efter Omstændighedernes Beskaffenhed, at vort Selskab af en liden Ympe vil blive til en fuldkommen Vext, der skal udbrede frugtbringende Grene over det gandske Land, derved at vise al Verden, hvorledes Lærdom og Videnskaber opbringes og blomstrer under Deres Kongelige Majestets livsaligste Skygge; Ja Deres Majestet kunde med ingen ønskeligere og mere opmuntrende Nyt Aars-Gave allernaadigst belønne os, som med det nu indtrædende Ny-Aar allerunderdanigst tilbede Deres Konge s. 102lige Majestet alle høie og himmelske Velsignelser, og aldeles opofrende henleve

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Konge
Deres Kongelige Majestets
Allerunderdanigste Tienere og
tro Arve-Undersaatter,
Lemmerne i Selskabet til det Danske Sprogs
og Historiens Forbedring og paa Samtliges
Vegne
Iacob Langebek.

Kiøbenhavn d. 30. Decemb. 1745.

Den kgl. Bevilling (7. Jan. 1746) af Selskabets Andragende er trykt i (Langebeks) Det kgl. Danske Selskabs Begyndelse og Tilvext, S. 41 ff.