Langebek, Jacob BREV TIL: Brocman, Nils Reinhold FRA: Langebek, Jacob (1769-01-11)

11. Januar 1769.
TIL NILS REINHOLD BROCMAN.

Høiædle, Høistærede Herr Assessor.

Herr Assessorens Brev af 29. Nov. om Skibbrudet paa Gotland satte mig i saadan Bestyrtning, at ieg ikke har kunnet resolvere mig til at 'give Svar, førend nu ieg har den Ære at erholde Min Herres senere Brev af 3. Ian. s. 459h. a. leg har været i stor Forundring, hvoraf det kunde komme, at nogle af de opsendte Sager vare bergede, andre ikke. — — For de, saa vel forige som sidste Gang, over- sendte Afskrifter af gamle Kiærligheds Breve er ieg overmaade forbunden, og vil alene ønske og stræbe at kunne giøre Vederlag. — — Det er mig meget kiært, at Hr. Ioh. Adolf Stechau endelig faaer Amanuensis Syslen, hvortil ieg hiertelig gratulerer. Men det vilde end langt mere glæde mig, om Hr. Assessoren snart fik et lykkeligt Slut paa sin Process og var ble ven vel forligt med sin Fader 1. — — Etats Raad Kofod Anclier har nu begyndt at lade sin Historie af de Danske Love trykke. Ieg veed ikke, om ieg før har skrevet om Mag. Dasses Sygdom, at han midt i afvigte Sommer uformodelig fik en Rørelse paa den ene Side, som holdt ham meget længe til Sengs, nu kan han endelig ved Hielp af en Kiep gaae lidt over sit Gulv, men det seer endnu meget langt ud for ham at naae sin forige Helbred; lever han til Foraaret, vil han flytte ud til Sorøe til Professor Scliøning, hvor han paa sin Alderdom kan nyde bedre Pleie end her i Staden. Paa Løverdag vente vi vor Konge hiem her til Staden, hvortil giøres en hoben Anstalter. Her tales om mange og store Stats-Forandringer efter Hans Majestets Hiemkomst. I Sverige ventes vel og nogle Forandringer. Gud give os paa begge Sider Fred i Landet, naar det andensteds i Europa seer noget buntet ud. Ieg havde nær glemt at takke Min Ven for sine kiærlige Ønsker for mig og mine Børn; var det Guds Villie, kunde disse smaa vel behøve, at ieg levede noget med dem, men man maae ikke friste Guds Villie, alene overgive sig til hans Barmhiertighed, og altid troe, at han er den beste Fader. Ellers lever ieg. Gud skee Lov, paa denne Tid ved god Hilsen. Gud bevare Min Ven i dette og mange flere Aar, saa ønsker

Hans gamle og oprigtige tiener
I. Langebek.

Khavn d. 11. Ian. 1769.