Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-01-23)

23. Januar 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

— — Det glæder mig meget, af D. V. sidste gunstige Skrivelse af 22. huius at fornemme, at D. V. med mit seneste Brev har fundet sig fornøiet. Saasnart ieg kand faae at vide, hvor Mr. Chamereau er at finde, skal ieg berette ham Deres V.s Svar paa hans Skrivelse 1. Ieg har i denne Aften, da ieg har fyldt mit 35te Aar, holdt min Fødselsdag hos Mr. Henrichsen, og ved den Leilighed overleveret hannem D. V.s deiligeEpigramma over hans Vaaben, med hvilket han var overmaade vel fornøiet, og lovede at ville søge Leilighed til sin ærbødigste Taknemmelighed at aflegge. Men den gode Mand kand ikke bringe af Hovedet, at D. V. io gierne kunde bevise ham den tieneste, at give hannem Anledning til een og anden curieux Materie i den Danske Historie, som var værd at skrive om. Jeg har giort ham Anslag paa det lærde Skrift, som den lærde Prest fra s. 39Anholt 1 forgangen Aar udgav under den titel: Hør du Danske Mand, hvorudi han forestiller adskillige pia desideria i den danske historia literaria. H. K. M. har nyligen foræret 1000 Rdl. til sine Mynters Udstikning, har ogsaa for kort siden givet den første skrevne Ordre til det ny lærde Collegium. Foruden Gram, Pontoppidan og Henrichsen ere endnu ingen uden Wøldike og Ramus kommen derudi. Deres Samling har hidindtil været om Tiisdagen, men nu herefter holdes den om Mandagen. Vores gode Biskop er nu saa vidt kommen sig, at han begynder at køre lidet ud, for at venne sig til Luften. I det øvrige forbliver med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 23. Ianuar
om aftenen 1743.

P. S. Ieg havde neppe troet, at Mr. Chamereaus Brev havde været om Penge; thi, da han leverede mig sit Brev, fortalte han mig med saadan Fornøielse, at han var kommen til Rigtighed med Partenet.