Langebek, Jacob BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig FRA: Langebek, Jacob (1759-01-05)

5. Januar 1759.
[TIL JOHAN LUDVIG HOLSTEIN.]

P. M.

Ieg har talt med Haas 1, som er den eneste, vi nu har, der kan stikke Landkarter. Han har længe øvet sig i den Homannske Officin 2, og prætenderer derfor at giøre det Slags Arbeid got, naar han faaer det betalt. Til Bekostningen paa mine 5. Karter over Dania Medii Ævii 3 har han giort mig følgende ongefærlige og nøieste Overslag 4. — —

Derforuden staaer endnu tilbage Skriftet selv at lade trykke, med stort og godt Papir dertil, som og vil koste meget, i fald det skal komme net frem og giøre nogen Anseelse. Hvortil ieg vel haaber, i fald ieg ingen anden Hielp dertil faaer, at skulle kunne blive understøttet ved subscription, endskiønt disse Tiders Tilstand, og de Curieuses lidet Antal, er ikke at giøre stor Regning paa.

Det skulle ellers giøre mig meget ondt, om et Monument af det allervigtigste Slags, som vi har eller kan vente opdaget i vor Danske Historie og Geographie, som Waldemari IIdi Jordebog med dertil indrettede Karter og mange oplysende Tillæg er, ikke skulde komme for Dagen i den tid, ieg selv kunde have Øie og Haand i med dets Udgivelse, i Betragtning af den megen Tidsspilde, Møie og Bekostning, s. 282det allerede har kostet, og af det Tab, som Publicum og Elskere af Fædernelandets Historie deraf vilde have, om det enten ikke udkom, eller aldeles skulde forkomme, eller og af andre i Fremtiden ved dets Udgivelse ikke blev behandlet med den behøvende Flid og Rigtighed 1.

I. Langebek.

Khavn d. 15. Jan. 1759.

Vedlagt findes en varmt anbefalende Erklæring om Sagen, skreven med H. Hielmstiernes Haand.