Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-01-11)

11. Januar 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Skal det komme an paa at betiene sig af nogens Godhed, da giver ieg ingen deri det ringeste efter. D. V. har i sin sidste gunstige Skrivelse af 9. huius forundt mig en kiærkommen Frihed, hvilken ieg herved uden Undseelse bruger til at anmode D. V. om en Vogn, med hvilken ieg næstkommende Tiisdag om Gud vil kunde reise til Kraagerop, eftersom ieg har indrettet mine Sager saaledes, at ieg paa Mandag Aften kand være gandske færdig til Reisen: Men skulde det ikke falde D. V. beleiligt før længere hen i Ugen, skal det være min Skyldighed at bie derefter. — — Nyt erindrer ieg i en Hast intet, uden at Byfogden Iustitz Raad Jentoft er bleven Assessor i Høieste Ret 1. Mr. Henrichsen, s. 29som nu har faaet alle sine Sager hiem, har leveret mig den Engelske Mechaniske bog om Handverker 1, som ieg ved min Ankomst skal have den Ære at levere D. V. I det øvrige forbliver med største Ærbødighed

Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 11. Ianuar 1742 2