Langebek, Jacob BREV TIL: Warmholtz, Carl Gustav FRA: Langebek, Jacob (1754-03-08)

8. Marts 1754.
TIL CAFL GUSTAV WARMHOLTZ 1.

Velbaarne Herr Hof Raad!

Med en besønderlig Fornøielse havde ieg den Ære forlængst at modtage og læse Hr. Hof Raadets angeneme Brev af 24. Ianuarii, og beder allerydmygst om Forladelse, at mit Svar saa aldeles længe er udeblevet. Ikke veed ieg med nok fuldkommen Taksomhed at erkiende den af Hr. Hof Raadet paa saa mange Sæt imod mig ytrende Høflighed, men allermindst har ieg Ord til at takke for en saa uventet og uforskyldt Godhed som den, hvorved min liden Mynt-Samling med de tvende tilsendte og i mange Henseender kiærkomne Medailler blev beriget. Erkiendtligheden bliver saa meget større hos mig, som ieg ikke vidste, naar ieg selv havde haft Lov at vælle, nogen anden af Svenske particuliere Medailler disse at ville foredrage. Alt hvad ieg paa denne Tid har at betale med, er at tilbyde min ringe Tieneste, i fald nogen Ting hos os maatte være, hvorudi Hr. Hof Raadet fandt Behag, da ieg forsikrer, at ingen med større Nøje, end ieg, skal imodtage, eller med yderligere Flid s[øge] at udrette Hr. Hof Raadets gunstige Befalinger. Skulde ieg ikke, inden ieg forlader Stokholm, som vel endnu tør drøie et Par Maaneder hen, blive saa s. 211lykkelig her paa Stedet at see Min Hr. Hof Raad, hvilket dog deβ benegne Skrivelse giver mig Anledning til at haabe, skal ieg hos Hr. Secretereren Berch 1 taknemligen levne alle Hr. Hof Raadets mig gunstigen medlaante Handlinger.

Næst min respect til Naadige Fruen og lille vakre FVøken, vil stedse holde mig det for en Ære med en fuld- kommen Tilgivenhed at henleve

Velbaarne Hrr. Hof Raadets allerskyldigste tiener
I. Lcngebek.

Stokholm d. 8. Martii 1754.