Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-07-05)

5. Juli 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD

Høigunstige Herre!

— -— Hvad Skibet angaaer, som sidst i afvigte Uge væltede og sank i Havnen, da var det ikke Justitia, men Sydermanland, som forgangne Somer løb af Stabelen. Det var, Gud ske lov, løgn med de mange Folk, som skulle derved være omkomne; thi der vare kun tre Mand om bord, som alle bleve reddede. Det er ellers en stor Skade nok, thi Skibet var ganske udrustet og færdig til at ligge ud, men er nu ganske ubrugelig og maae bygges om igien, vil ikke heller blive saa let at faae op af Grunden, det ligger lige med den ene Side paa Grunden og den anden over Vandet. Alle Mennesker kand ikke noksom forundre sig over saadan Hændelse, som uden tvil vil give Aarsag til nogen ny Forandring ved Holmen. Ieg vil ikke tale om onde Menneskers mangfoldige Snak og Spaadom af denne ulykkelige Hændelse. Her siges for vist, at vores Hof først i denne Uge skulle haft en Courier med bekræftelse om den s. 74tidende, at Vallet i Sverig skulle skee som i Mandags, og at declarcitionen skulle skee som i Onsdags, saaledes at den gamle Konge skulle regiere souverain sin øvrige tid, og vores allernaad. Kron Prinds skulle blive souverain successor. Den project med Dale Karlene, siger man, at den Svenske Dukker-Capitain 1, som forgangen aar slap kun maadelig fra sit Dukkeri, har giort; han er nu Major i Dansk tieneste, og har gaaet engang eller to imellem Stockholm og dette som Courier. Borgerskabet i Stockholm skal have afslaget Soldater-Vagten fra Geh. R. Berckentins Huus og givet ham en Borger-vagt af 200 Mand, og vil have fri Ind- og Udgang hos ham, og han maae vise dem allesammen Kron Prindsens portrait, som han har i fuld corpus, hvilket de i høieste Maader admirere 2.

Floden skal nu i disse dage for alvor til at gaae under Segl, men man staaer endnu i beraad, om de Norske Soldater eller de af Cron Printzens, som ligge i Helsingør, skal tiene paa Floden; de Norske holde sig færdige paa første Vink. Biskoppen har faaet en hastig Ordre at skaffe Skibs Prester; han har opsnappet alle her liggende Capellaner, Resten har han taget af Studentere, som han hvert Øieblik venter Ordre om at skal ordinere. Ieg sender en Fortegnelse paa endeel Tyvekoster, som en qvinde af det store complot har bekiendt at have stolet 3; det er ikke ret accurat skrevet. I det øvrige forbliver med megen

Ærbødighed
Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 5. Iulii 1743.