Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1749-04-05)

5. April 1749.
TIL KONG FREDERIK V.

Stormægtigste Monark.
Allernaadigste Arve Herre og Konge!

Deres Majestet haver ved sit Kongelige Rescript af 29. Novemb. 1748 allernaadigst resolveret, at legge den Hvælving, som er ved det Danske cancellies Archiv, til det Kongl. Geheime Archiv, for des bedre at kunne rumme og bevare sidst bemeldte Archivs Skrifter, og derhos allernaadigst befalet mig at bringe samtlige Archiv-documenterne i en bedre og rigtigere Orden efter Materierne.

Da nu Sommeren stunder til, udi hvilken ieg kand begynde at legge Haanden paa Arbeidet, og bemeldte Hvælvings s. 119Reparation og Indretning desforinden maatte foretages, understaaer ieg mig allerunderdanigst at forespørge mig, om ikke Deres Kongelige Majestet i steden for Reoler, som efter Deres Majestets forhen givne allernaadigste Ordre der skulde opsettes, hellere ville allernaadigst befale at lade indrette Skabe med Døre for; thi Erfarenhed lærer, at hvad Papirer, som henlegges paa aabne Hylder, blive efterhaanden fulde af Støv, Spindelvev og deslige, som i Tidens Længde aldeles fortærer og forderver gamle Skrifter, allerhelst om nogen Fugt eller Muggenhed skulde tilslaaes, Hvilke Skabe, for at spare paa Bekostninger, kunde, om D. K. Maj. saa allernaadigst finder for got, giøres gandske slette uden Fyldinger og andre Zirater og med en slet Olie-Farve anstryges, naar de for det øvrige bleve tette og af godt tørt Træ forfærdigede.

Ieg indstiller dette i Deres Kongl. Majestets allerhøieste Villie, og forventer allernaadigst resolution, med allerunderdanigst Lydighed uafladeligen forblivende

Deres Kongelige Majestets
allerunderdanigste tro Tiener
og Arve-Undersaat
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 5. Aprilis 1749.

Ansøgningen er af J. L. Holstein paategnet: Dette acorderis. Cons, paa Chr.b. cl. 5. Apr. 1749.