Langebek, Jacob BREV TIL: Carstens, Adolph Gotthard FRA: Langebek, Jacob (1750-10-31)

31. Oktober 1750.
TIL ADOLPH GOTTHARD CARSTENS.

Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancelli Raad.

Ieg beder meget om Forladelse, at ieg saa længe har beholdet Min Hr. Cancelli Raads smukke og overmaade vel skrevne piece hos mig. Jeg har ikke uden sær Fornøielse læst den to gange igiennem, og fundet den med saa stor accuratesse og med saa faste Grunde saavel af gode Slutninger som uryggelige Beviisligheder afhandlet, at ieg, efter min ringe Indsigt, ikke veed det ringeste enten at legge til eller tage fra, og ieg tviler høit om, at endog selv de, som Sagen angaaer, skal kunne kuldkaste disse Grundvolde og overbevise Publicum om det, som er tvert imod. Hvad ieg derhos har glædet mig over, er, at her findes Folk i Landet hos os, som ere i Stand til at skrive Deductioner, saa vi ikke behøvede at forskrive nogen dertil udenlands fra. Af det gamle Document i Archivet seer man nok, at Greve Albert (som vist nok er ham af Orlamunde) har været død An. 1245., da den Skifte og Deling af det Gods paa Alse er foretagen imellem Kong Eric og hans brødre, men om han er død samme Aar, kan man deraf ikke med Vished see, dog er det slutteligt, siden Skiftet ikke er holdet førend sildig paa Aaret, og Skiftebrevet skrevet undecimo Kal. Novembris. Af de Breitenauske Papirer, som findes i Archivet, har ieg endnu ikke kunnet finde noget, som s. 133afhandler denne Materie. For det øvrige skal ieg altid findes i deres Tal, som vil tilønske Hr. Cancelli Raaden et langt Liv og god Helbred, til at kunne endnu udarbeide os mange saadanne Stykker til Fædernelandets store Ære og Nytte. Forblivende med bestandig Høiagtelse

Høiædle og Velbyrdige
Høistærede Hr. Cancelli Raads
tienstskyldigste og ydmygste tiener
I. Langebek.

Kh. d. 31. Oct. 1750.