Langebek, Jacob BREV TIL: Klevenfeldt, Terkel FRA: Langebek, Jacob (1753-06-07)

7. Juni 1753.
TIL TERKEL KLEVENFELDT.

Høiædle og Velbyrdige,
Høistærede Hr. Iustitz Raad!

Min kiære Herres angeneme Breve bekom ieg, just som ieg vilde reise fra Lund, saa ieg ikke fik Tid der at besvare det, ei heller kan have den Ære nu at svare paa de indholdne Momenta, siden det ligger iblandt mine Papirer hos alt mit Reisetøig, som staaer udi Calmar, imedens ieg med mine Medfølgere har giort en Smut Reise over Øland her til Gotland, hvor vi i denne Dags Morgen, efterat vi i Tisdags Morgen forlode Calmar, ere lykkeligen ankomne. De adskillige smaa Vanskeligheder, som denne tour fører med sig, ere os meget lettede ved Mag. Brocmans Omgang, som baade er meget munter under veis, og veed paa en ret artig Maade at omgaaes sine Landsmænd. Førend ieg forlod Lund, eftersaae ieg ret nøie de tvende Stene i Kirken, som Hr. Iustitz Raaden skrev om, men det var mig umueligt at læse mere derpaa, end hvad Han selv haver kunnet læse. I de andre Stæder, hvor ieg siden har været, nemlig Christianstad, Carlshavn, Carlscrona og Calmar, har ieg ikke fundet noget besønderligt af det Slags ieg søger, uden aleneste seet endeel smukke Byer og artige Indretninger. Efter det Begreb, som Biskopen her i Wisby idag haver giort mig, vil her paa Landet kun blive lidet af Documenter at profitere; Men af det Øieblik ieg i Formiddag saae Kirken, har ieg endnu ikke paa eet Sted seet saa mange gamle Stene; men hvad de har at sige, skal nu nøiere examineres, og vel mueligt, at de samme tør her opholde mig imod Tanke 8. eller 14. Dage. Kanskee ieg vel og imidlertid giør en liden tour omkring paa Landet. Af Skilderier har ieg paa min hele Reise endnu ikke seet et Stykke af nogen Betydenhed, uden hvad Iustitz Raaden selv har seet paa Næs. Tiden blev mig alt for knap denne gang at oversee den øvrige Deel af s. 182Skaane. Ieg erindrer, at Hr. Iustitz Raaden meldede i sit Brev, om ieg havde været noget upasselig paa Reisen, men ieg kan have den Ære at berette, at naar ieg undtager nogle smaa Besværligheder, som Land- og Sø-Reiser føre med sig, veed ieg Gud skee Lov ikke af noget Hovedverk at sige, siden ieg drog fra Kiøbenhavn. Naar ieg kommer til Norkøping, skal Hr. Iustitz Raaden faae et længere Brev fra mig, hvor ieg og vil vente fra Hans Haand at glædes med noget godt Nyt; adressen er til Kiøbmanden Hr. Tobias Stechau 1 Næst min venligste Hilsen til forekommende Venner lever ieg med uafladelig Hengivenhed

Min Høistærede Herres
allerskyldigste tiener
I. Langebek.

Wisby d. 7. Iunii 1753.

Udskrift:
A Monsieur,
Monsieur de Klevenfeld
Conseiller de Iustice &c. &c.
à Copenhague.